A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

Аналізи

Аналіз регуляторного впливу

щодо обґрунтування проекту регуляторного акта – проекту рішення Маньківської селищної ради «Про Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Маньківської селищної ради, пропорції її розподілу та примірних договорів оренди»

 

1. Аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування (селищна рада) вирішують в установленому законом порядку питання щодо управління об’єктами комунальної власності відповідних територіальних громад. Пунктом 2 статті 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» визначено, що державну політику у сфері оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності, здійснюють органи місцевого самоврядування. Важливість цього питання обумовлена тим, що оренда майна є одним із методів ефективного управління комунальним майном Маньківської селищної територіальної громади. Крім цього, оренда майна є одним із джерел додаткових доходів місцевого бюджету. Вирішення зазначеної проблеми з метою уникнення негативного впливу на суб’єктів господарювання, на яких буде розповсюджуватися дія цього нормативно - правового акту, можливе лише за умови розв’язання її шляхом державного регулювання. У зв’язку з виконанням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» виникла необхідність визначення механізму передачі в оренду майна комунальної власності Маньківської територіальної громади, механізму проведення конкурсу на право оренди майна та майнових відносин між орендодавцями та орендарями, які застосовуються при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади. Вказана ситуація потребує прийняття селищною радою відповідного рішення. З метою вдосконалення нормативно-правового документа селищної ради з питань орендних відносин та приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», в порядку, визначеному Законом України «Про засади державної регуляторної політики" підготовлено проект рішення «Про Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Маньківської селищної ради, пропорції її розподілу та примірних договорів оренди».

 

 

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Цілі видання регуляторного акта «Про Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Маньківської селищної ради, пропорції її розподілу та примірних договорів оренди»:

- регулювання орендних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання у відповідності з вимогами чинного законодавства;

- удосконалення місцевих нормативно-правових актів з питання регулювання орендних відносин;

- впорядкування процесу передачі майна в оренду згідно з діючим законодавством;

- спрощення процедури передачі в оренду;

- збільшення надходжень від оренди майна комунальної власності Маньківської територіальної громади.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» державну політику у сфері оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності, здійснюють органи місцевого самоврядування, тому встановлення основних вимог щодо організації орендних відносин визначається органом місцевого самоврядування, який відповідно до чинного законодавства має повноваження щодо управління комунальним майном.

          Альтернативою регулювання орендних відносин є відмова від регулювання. В цьому випадку передача в оренду комунального майна Маньківської територіальної громади буде пов’язана зі значними ускладненнями, пов’язаними з відсутністю відповідного нормативного врегулювання. Як наслідок, може знизитись контроль за використанням орендованого майна з боку селищної ради, з'явиться ризик пошкодження майна, його втрати, виникнуть прецеденти порушення судових справ між суб'єктами орендних відносин, знизяться надходження від сплати за оренду до місцевого бюджету. Отже, альтернативних способів досягнення визначених цілей не існує.

 Досягнення встановленої цілі можливе тільки за умови чіткого визначення всього механізму передачі в оренду комунального майна Маньківської територіальної громади.

 Прийняття рішення «Про Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Маньківської селищної ради, пропорції її розподілу та примірних договорів оренди» повною мірою вплине на вдосконалення орендних відносин, управління майном, задоволення потреб населення, та дозволить більш ефективно використовувати комунальне майно Маньківської територіальної громади.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи

Проект рішення селищної ради передбачає механізм регулювання орендних відносин органу місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання щодо оренди об’єктів комунальної власності Маньківської територіальної громади. Для досягнення мети запропонованого регулювання розроблені відповідні нормативні документи, які передбачені запропонованим регуляторним актом:

Методика розрахунку та порядку використання плати за оренду і орендні ставки на нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), що перебуває у комунальній власності Маньківської територіальної громади;

Типові договори оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності;

Відсоткові ставки оренди.

 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття цього проекту сприятиме формуванню єдиного механізму укладання договорів оренди на використання майна комунальної власності Маньківської територіальної громади на умовах оренди.

Запропоновані нормативно-правові документи створять єдиний організаційно-економічний механізм розрахунку орендної плати, справляння плати за оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності.

 Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат місцевого бюджету.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Цей регуляторний акт надасть можливість досягти визначених цілей – створення відкритого механізму передачі в оренду комунального майна Маньківської територіальної громади, впорядкування відносин з суб’єктами господарювання, фізичними особами та підприємствами, установами, організаціями, закладами в процесі передачі в оренду, наповнення місцевого бюджету. Дія даного регуляторного акта негативних наслідків не матиме.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Аналіз вигод і витрат у простій формі (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів), які виникають у різних груп суб`єктів, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта, наведено у таблиці.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Регулювання державної політики у сфері орендних відносин, встановлення чіткої та прозорої процедури визначення передачі в оренду комунального майна територіальної громади

Додаткових витрат з місцевого бюджету не потребує

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення прав і інтересів суб’єктів господарювання, юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, підвищення їх інформованості про механізм передачі в оренду комунального майна

Додаткових витрат з місцевого бюджету не потребує. Проект матиме вплив лише на суб’єктів, які бажають оформити орендні відносини на майно комунальної власності

Громадяни

Питання не розглядається, оскільки громадяни не є суб’єктами господарювання (виключення становлять лише фізичні особи – підприємці)

У разі, якщо громадянин є фізичною особою – підприємцем, вигоди аналогічні, як для суб’єктів господарювання

 

Очікувані вигоди Маньківської територіальної громади полягають в об’єктивному підході до ефективності використання майна, що належить до її комунальної власності в межах вимог чинного законодавства України.

 

7. Строк дії акта

Запропонований регуляторний акт не має обмеження строку дії і набирає чинності з дня його прийняття, після прийняття рішення Маньківської селищної  ради.

 У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

 

8. Показники результативності акта

          Основними показниками результативності регуляторного акта є:

          розмір надходжень до місцевого бюджету;

кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Інформація про оприлюднення регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті Маньківської селищної ради.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися відповідною профільною комісією Маньківської селищної ради.

 Базове відстеження результативності акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цього акта шляхом аналізу показників результативності регуляторного акта. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження.

 У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

 Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Встановлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

 Селищний голова                                                                     Валерій ІВАСЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень