Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄКТА – ОВОЧЕСХОВИЩА З ЦЕХОМ ПЕРЕРОБКИ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ТВЕРДОПАЛИВНОЮ КОТЕЛЬНЕЮ ПО ВУЛИЦІ ЯБЛУНЕВА, 61-А В СЕЛІ ДЗЕНЗЕЛІВКА

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ  СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) проекту

 

Замовник: Виконавчий комітет Маньківської селищної ради.

1. Назва документа державного планування:

Детальний план території розміщення виробничого об’єкта – овочесховища з цехом переробки плодово-ягідної продукції та твердопаливною котельнею по вулиці Яблунева, 61-А в селі Дзензелівка Уманського району Черкаської області

 

2. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Підставою для розроблення детального плану території є рішення сесії Маньківської селищної ради від 07.03.2024 № 38-31/VIII «Про розробку детального плану  території розміщення виробничого об’єкта – овочесховища з цехом переробки плодово – ягідної продукції  та твердопаливною котельнею по вулиці Яблунева, 61-А, село Дзензелівка Уманського району Черкаської області».

Підставою для розробки детального  плану  території  є необхідність   визначення  всіх існуючих та перспективних  планувальних  обмежень  використання  території полігону, визначення його меж,  надання  містобудівних  умов для уточнення  параметрів нової  забудови,   організації  транспортного  і  пішохідного  руху,  комплексного   благоустрою  та  озеленення території. 

В межах території проектування заплановано будівництво складської будівлі, твердопаливної котельні та реконструкція існуючої будівлі (овочесховище) під овочесховище з цехом переробки плодово-ягідної продукції..

Зв’язок з іншими документами державного планування:

1) генеральний план села Дзензелівка Уманського району Черкаської області, який розроблений проектно-вишукувальним інститутом «Черкасагропроект» у 1990 році та актуалізований рішенням сесії Дзензелівської сільської ради від 07.02.2013 № 29-4/VI «Про можливість подальшого використання існуючої містобудівної документації – генерального плану села Дзензелівка»;

2) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАНЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 – 2027 РОКИ;

3) Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки.

4) Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

 

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Згідно з п.8 частини другої ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт проєктування відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме -  харчову промисловість: пакування та консервування тваринних і рослинних продуктів у обсязі понад 50 тонн на добу.

 

4. Інформація про ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення процедури СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів довкілля, як: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, а також для здоров’я населення.

б)           для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

 Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

Альтернатива 3:

«Технічна альтернатива» – використання альтернативного обладнання;

Альтернатива 4:

«Територіальна альтернатива» - проєктування  на інших земельній ділянці.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). 

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

-  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Черкаської області, Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Черкаської області тощо; 

- враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проєктування подається запит до Черкаського обласного центру з гідрометеорології для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проєктування території проєктування;  

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального  плану з точки зору екологічної ситуації; 

- врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення; 

- проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території. 

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проєкту Детальний план території  здійснювати  проєктні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до:

Маньківська селищна рада: 20100, Черкаська обл., Уманський р-н, селище Маньківка,                    вул. Шевченка, буд. 9, email: mankivka_selrada@ukr.net, тел. 04748-6-19-90 

 

Зауваження і пропозицій приймаються до 07.07.2024 включно (10 днів з дня її оприлюднення у Єдиному реєстрі).

 

 

Повідомлення про оприлюднення

звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту

1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту:

Повна назва документа державного планування: Детальний план території розміщення виробничого об’єкта – овочесховища з цехом переробки плодово-ягідної продукції та твердопаливною котельнею по вулиці Яблунева, 61-А в селі Дзензелівка Уманського району Черкаської області.

Територія розробки детального плану території є виробнича зона села Дзензелівка Уманського району Черкаської області по вулиці  Яблунева, 61-А, яка межує із зоною житлової забудови.

 Детальний план розроблений з метою впорядкування планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації території.

 В межах території проектування заплановано будівництво складської будівлі, твердопаливної котельні та реконструкція існуючої будівлі (овочесховище) під овочесховище з цехом переробки плодово-ягідної продукції.

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Маньківська селищна рада: 20100, Черкаська обл., Уманський р-н, селище Маньківка,                  вул. Шевченка, буд. 9, email: mankivka_selrada@ukr.net, тел. 04748-61874 

 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з  «18» липня 2024р. та триває до «20» серпня 2024 р включно.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються у письмовому та електронному вигляді.

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): 20.08.2024 о 15.00 годині по вулиці Центральна, 6, (сільський Будинок культури) в селі Дзензелівка Уманського району Черкаської області.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Маньківська селищна рада: 20100, Черкаська обл., Уманський р-н, селище Маньківка,                вул. Шевченка, буд. 9, email: mankivka_selrada@ukr.net, тел. 04748-61874 

            ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Пропозиції надавати на адресу:  

 Маньківська селищна рада: 20100, Черкаська обл., Уманський р-н, селище Маньківка,                  вул. Шевченка, буд. 9, email: mankivka_selrada@ukr.net, тел. 04748-61874 

 

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Маньківська селищна рада: 20100, Черкаська обл., Уманський р-н, селище Маньківка,                                 вул. Шевченка, буд. 9, email: mankivka_selrada@ukr.net, тел. 04748-61874 

 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо

проекту документа державного планування:

Необхідність проведення консультацій відсутня.

Строки подання зауважень та пропозицій: до «20» серпня 2024 року включно.  Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.Звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування

Пояснювальна записка

Графічні матеріали ДТП

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень