A A A K K K
для людей із порушенням зору
Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

Статут підприємства

СТАТУТ

 

Комунального підприємства

«Комунальник – М»

смт  Маньківка

2022 рік

 
 1. Загальні положення

 

  1.  Комунальне підприємство «Комунальник – М» (далі – Підприємство) є самостійним суб’єктом господарювання, утвореним за рішенням Маньківської селищної ради від 15 грудня 2006 року  № 7-6/V «Про створення комунального підприємства «Комунальник – М».
  2.  Назва Підприємства:

Повна - Комунальне підприємство «Комунальник – М».

Скорочена  - КП «Комунальник – М».                                                

  1.  Власником Підприємства є Маньківська селищна територіальна громада. 
  2.  Представником власника Підприємства, засновником Підприємства та органом, до сфери управління якого входить Підприємство є Маньківська селищна рада (далі – Засновник).
  3.  Підприємство є комунальним унітарним комерційним Підприємством.
  4.  Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику та виконавчому комітету Засновника в межах та у спосіб, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, актами Засновника, виконавчого комітету Засновника, селищного голови, статутом Підприємства, локальними нормативними актами Підприємства, організаційно-розпорядчими документами Підприємства та іншими правовими актами.
  5. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, актами Засновника, виконавчого комітету Засновника, селищного голови, статутом Підприємства, колективними договорами і угодами, локальними нормативними актами Підприємства, організаційно-розпорядчими документами Підприємства та іншими правовими актами.

 

 

 1. Мета та предмет діяльності Підприємства

 

 2.1. Метою діяльності Підприємства є господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

-     експлуатація житлового фонду;

- зовнішній благоустрій;

- санітарні послуги, прибирання сміття, знищення та захоронення відходів;

- збір, переробка, утилізація та реалізація вторинних ресурсів, матеріалів, відходів виробництва, некондиційної продукції та іншої сировини;

-   надання послуг із водопостачання та водовідведення юридичним та фізичним особам на території Маньківської селищної територіальної громади;

 • збирання і оброблення стічних вод;

- експлуатація водопровідних та каналізаційних мереж та споруд;

- реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж та споруд;

- надання послуг з монтажу водопостачання, систем каналізації, встановлення сантехнічного обладнання, ремонту сантехнічного обладнання;

- надання послуг із санітарно-технічних робіт

- буріння свердловин технічного і питного водопостачання та їх ремонт;

- лабораторні дослідження властивостей води;

- проведення поточних та капітальних ремонтів інженерно-технічних споруд, водопровідних та каналізаційних мереж;

- надання послуг з проектування у сфері будівництва;

- будівництво об’єктів і мереж водопостачання та каналізації;

- надання послуг  із благоустрою: з очистки снігу, поточного та капітального ремонту тротуарів та проїжджих частин, експлуатацію зелених та паркових насаджень, будівництва та реконструкції малих архітектурних форм;

-     лісове господарство та пов’язані з ним послуги;

-     лісопереробна діяльність та теслярська діяльність;

 • надання послуг з виготовлення та реалізації тротуарної плитки;
 • виготовлення, як самостійно, так і за участю інших суб’єктів господарювання, будівельних матеріалів, деталей і конструкцій, товарів і продукції виробничо-технічного призначення;
 • сільське господарство, риболовство,мисливство та пов’язані з ним послуги;
 • виробництво і переробка сільськогосподарської продукції та сировини, заготівля, включаючи придбання у населення, переробку, зберігання та збут сільськогосподарської продукції та сировини;
 •     рекультивація землі, догляд за зеленими насадженнями,         вирощування і реалізація посадкового матеріалу;
 •     оптова та роздрібна торгівля зерновими культурами;
 •  передача в оренду сільськогосподарської техніки;

-     надання послуг з пасажирських та вантажних перевезень;

-     надання послуг з теплопостачання;

-     торгівельна та торговельно-виробнича діяльність;

- здійснення метрологічного обслуговування систем водопостачання та водовідведення;

-     створення, купівля-продаж, передача в оренду рухомого та нерухомого майна;

-     організація та надання ритуальних послуг;

- електромонтажні роботи;

-     ремонт, монтаж, технічне обслуговування насосів, компресорів, гідравлічних систем та іншого обладнання;

-     штукатурні роботи;

-     столярські та зварювальні роботи;

-     покриття підлог та облицювання стін;

-     малярні роботи та скління;

-     інші роботи, пов’язані з будівництвом;

-     технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

-     торгівля будівельними матеріалами;

-     торгово-посередницька діяльність;                                            

 • прибирання сміття, діяльність щодо поводження з відходами;
 • рекламна діяльність;                                                                                                                                                                                                                                                   
 • організація складського господарства;
 • інша діяльність, яка не заборонена законом.

 

 

 1. Правовий статус Підприємства

 

3.1. Підприємство є юридичною особою, яка вважається створеною з дня її державної реєстрації.

3.2. Підприємство діє на основі Статуту підприємства, який затверджується Засновником та є установчим документом Підприємства.

3.3. Підприємство діє на основі комунальної власності Маньківської селищної територіальної громади.

3.4. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності Маньківської селищної територіальної громади і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання. Право господарського відання є речовим правом Підприємства, яке володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Засновника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

3.5. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.

3.6. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

3.7. Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

3.8. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються відповідними наказами керівника Підприємства.

3.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

3.10. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого Підприємством. Підприємство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

3.11. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

3.12. Джерелами формування майна Підприємства є:

- грошові та матеріальні внески Засновника;

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

- доходи за фінансовими інструментами;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.13. Володіння і користування природними ресурсами Підприємство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.

3.14. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. Підприємство має право реалізовувати самостійно всю продукцію на території України і за її межами, якщо інше не передбачено законом.

3.15. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

3.16. Порядок використання коштів Підприємства в іноземній валюті визначається Господарським кодексом України та іншими законами.

3.17. У разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Підприємство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

3.18. Керівник Підприємства зобов’язаний забезпечити для всіх працівників підприємства належні і безпечні умови праці. Підприємство несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників.

3.19. Підприємство зобов'язане забезпечити сприятливі умови праці жінок та неповнолітніх, забезпечувати їх роботою переважно в денний час; жінок, які мають малолітніх дітей, вагітних жінок переводити на легшу роботу з нешкідливими умовами праці, надавати їм інші пільги, передбачені законом.

3.20. Підприємство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.

3.21. Підприємство має право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність на умовах і в порядку, встановлених Господарським кодексом України та іншими законами.

3.22.  Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

3.23. Відомості, не передбачені законом, Підприємство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаченому Статутом Підприємства.

3.24. Відомості, не передбачені законом, Підприємство надає у письмовій формі Засновнику, виконавчому комітету Засновника невідкладно, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з наступного дня після отримання Підприємством відповідного запиту, крім випадків, коли такий запит потребує додаткового вивчення.

      У випадках, коли запит Засновника, виконавчого комітету Засновника потребує додаткового вивчення, Підприємство повідомляє Засновника, виконавчий комітет Засновника у письмовій формі про це з відповідним обґрунтуванням і визначає строк надання відповіді на запит за домовленістю із Засновником, виконавчим комітетом Засновника.

      Відомості на відповідні запити надаються Підприємством у письмовій формі за підписом керівника Підприємства або іншої уповноваженої особи.

      Порядок надання відомостей, не передбачених законом, Засновнику, виконавчому комітету Засновника, передбачений цим пунктом Статуту Підприємства, застосовується, якщо інший порядок не передбачений іншими пунктами Статуту Підприємства, актами Засновника, актами виконавчого комітету Засновника.

3.25. Підприємство не несе відповідальності за зобовязаннями Маньківської селищної територіальної громади та Засновника.

3.26. Підприємство та Засновник, їх посадові особи та члени сім’ї таких посадових осіб мають дотримуватися вимог статті 78-1 Господарського кодексу України відносно господарських зобов’язань Підприємства, щодо яких є заінтересованість.

Керівник Підприємства або особа, спеціально уповноважена керівником Підприємства, у разі порушення ними вимог, передбачених статтею 78-1 Господарського кодексу України, підлягають адміністративній, дисциплінарній відповідальності за неналежне виконання своїх посадових обов’язків, а також мають відшкодувати шкоду, заподіяну їхніми діями Підприємству.

3.27. Підприємство запроваджує антикорупційну програму у порядку, визначеному законом.

3.28. Посадовими особами Підприємства є керівник Підприємства та головний бухгалтер Підприємства.

 

 1. Правовий статус Засновника та виконавчого комітету Засновника

 

  1.  Засновник є представником власника – Маньківської селищної територіальної громади – і виконує його функції у межах, визначених Господарським кодексом України та іншими законодавчими актами.

      Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

      Засновник несе відповідальність за наслідки діяльності Підприємства на підставах, у межах і порядку, визначених законом.

  1.  Засновник на своїх пленарних засіданнях заслуховує звіти керівника Підприємства, в тому числі звіти про роботу керівника Підприємства та про результати фінансово-господарської діяльності Підприємства.

4.2.1. Звіт про роботу керівника Підприємства та звіт про результати фінансово-господарської діяльності Підприємства подаються Засновнику щорічно.

4.2.2. Засновник має право вимагати від керівника Підприємства дострокового подання звітів про роботу керівника Підприємства та про результати фінансово-господарської діяльності Підприємства,  якщо керівник Підприємства допустив невиконання чи неналежне виконання своїх трудових обов'язків щодо управління Підприємством та розпорядження його майном, або за наявності фактів недостовірності, неповноти звітності підприємства, порушення вимог правових актів в процесі діяльності підприємства, в тому числі правил бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства, встановлених за підсумками роботи ревізійної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства, аудиторської діяльності відносно Підприємства, заходів державного нагляду (контролю) відносно Підприємства, судовими рішеннями або постановами по справах про адміністративне правопорушення. Факт невиконання та неналежного виконання вказаних обов’язків підтверджується розпорядженням селищного голови про застосування до керівника Підприємства дисциплінарного стягнення.

4.2.3.  За підсумками заслуховування звітів керівника Підприємства про роботу керівника Підприємства та про результати фінансово-господарської діяльності Підприємства роботу керівника Підприємства, роботу Підприємства може бути визнано задовільною або незадовільною.

4.3. Засновник на своїх пленарних засіданнях приймає рішення щодо передачі Підприємству коштів з бюджету Маньківської селищної територіальної громади.

4.4. Засновник на своїх пленарних засіданнях встановлює для Підприємства розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету Маньківської селищної територіальної громади.

4.5. Засновник на своїх пленарних засіданнях приймає рішення про ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства.

4.6. Засновник на своїх пленарних засіданнях створює у разі необхідності органи і служби для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільного фінансування (утримання) Підприємства, визначення повноважень цих органів (служб).

4.7. Засновник на своїх пленарних засіданнях вирішує відповідно до законодавства питання про створення Підприємством спільних підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями.

4.8. Засновник правомочний розглядати і вирішувати й інші питання, віднесені правовими актами до його відання.

4.9. Виконавчий комітет Засновника є виконавчим органом Засновника. Виконавчий комітет Засновника несе відповідальність за наслідки діяльності Підприємства на підставах, у межах і порядку, визначених законом.

4.10. Виконавчий комітет Засновника здійснює відносно Підприємства повноваження, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та повноваження, надані йому іншими правовими актами.

 

 1. Органи управління і контролю Підприємства та їх компетенція

 

  1.  Органом управління Підприємства є керівник Підприємства (директор), який призначається селищним головою Маньківської селищної територіальної громади і є посадовою особою Підприємства.
  2.  З керівником Підприємства укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін (далі – контракт).
  3.  Керівник Підприємства без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує трудовий колектив Підприємства і вирішує питання діяльності Підприємства в межах та порядку, визначених Статутом та іншими правовими актами.
  4.  Керівника Підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом) відповідно до закону.
  5.  Керівник Підприємства щорічно подає Засновнику звіт про свою роботу та про результати фінансово-господарської діяльності Підприємства. 
   1. Засновник має право вимагати від керівника Підприємства достроковий звіт про його роботу та про результати фінансово-господарської діяльності Підприємства, якщо Керівник допустив невиконання чи неналежне виконання своїх трудових обов'язків щодо управління Підприємством та розпорядження його майном, або за наявності фактів недостовірності, неповноти звітності Підприємства, порушення вимог правових актів в процесі діяльності Підприємства, в тому числі правил бухгалтерського обліку та фінансової звітності Підприємства, встановлених за підсумками роботи ревізійної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства, аудиторської діяльності відносно Підприємства, заходів державного нагляду (контролю) відносно Підприємства, судовими рішеннями або постановами по справах про адміністративне правопорушення. Факт невиконання та неналежного виконання вказаних обов’язків підтверджується розпорядженням селищного голови про застосування до Керівника дисциплінарного стягнення.
   2. За підсумками заслуховування звітів керівника Підприємства про роботу керівника Підприємства та про результати фінансово-господарської діяльності Підприємства роботу керівника Підприємства, роботу Підприємства може бути визнано задовільною або незадовільною.
  6.  Керівник (директор) Підприємства:
 • здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність;
 • забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством, Статутом Підприємства і контрактом;
 • забезпечує виконання показників ефективності використання комунального майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання;
 • забезпечує прибуткову діяльність Підприємства;
 • забезпечує задовільний фінансово-економічний стан Підприємства;
 • забезпечує здійснення діяльності Підприємства згідно з вимогами нормативно-правових та інших правових актів;
 • забезпечує сплату Підприємством кредиторської заборгованості;
 • своєчасно вживає всі необхідні заходи з метою стягнення дебіторської заборгованості перед Підприємством;
 • визначає організаційну структуру Підприємства;
 • встановлює чисельність працівників Підприємства;
 • затверджує своїм відповідним наказом штатний розпис Підприємства;
 • затверджує своїми відповідними наказами положення про структурні підрозділи Підприємства;
 • затверджує своїми відповідними наказами посадові та робочі інструкції працівників Підприємства;
 • укладає  трудові договори з працівниками Підприємства, розриває трудові договори з працівниками Підприємства, застосовує дисциплінарні стягнення до працівників Підприємства своїми відповідними наказами;
 • веде колективні переговори і укладає колективний договір зі сторони роботодавця;
 • укладає, змінює та розриває господарські та інші договори від імені Підприємства;
 • відкриває рахунки в банках від імені Підприємства;
 • приймає рішення щодо встановлення та скасування премій працівникам Підприємства відповідно до вимог колективного договору, відповідного локального нормативного акту (положення, порядку, тощо), з урахуванням якості виконання ними своїх трудових обов’язків та з урахуванням фінансово-економічного стану Підприємства;
 • делегує власні повноваження працівникам Підприємства шляхом затвердження положень про структурні підрозділи Підприємства, посадових та робочих інструкцій працівників Підприємства та шляхом видання довіреностей від імені Підприємства працівникам Підприємства на представництво інтересів Підприємства;
 • видає локальні нормативні акти та організаційно-розпорядчі документи Підприємства в межах повноважень, наданих йому Статутом Підприємства, контрактом, колективними договорами і угодами, законами та іншими правовими актами;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Підприємства, контрактом, колективними договорами і угодами, локальними нормативними актами Підприємства, організаційно-розпорядчими документами Підприємства, законами та іншими правовими актами.
  1.  Органом контролю Підприємства є ревізійна комісія з перевірки фінансово-господарської діяльністі Підприємства, утворена за рішенням Маньківської селищної ради (далі – Ревізійна комісія). Правовий статус, компетенція, порядок діяльності Ревізійної комісії Положенням про Ревізійну комісію та іншими правовими актами. Положення про Ревізійну комісію затверджується Засновником.

 

 1. Розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів Підприємства

 

  1.  Статутний капітал Підприємства утворюється Засновником. Розмір Статутного капіталу Підприємства визначається Засновником і становить 1312092,14 (один мільйон триста дванадцять тисяч  девяносто дві гривні 14 коп. )
  2.  Основними фондами (основними засобами) Підприємства виробничого і невиробничого призначення є будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесено законодавством до основних фондів (основних засобів).  Основні фонди (основні засоби) Підприємства утворюються (формуються) з майна, що є комунальною власністю Маньківської селищної територіальної громади і закріплено за Підприємством на праві господарського відання, а також з інших джерел, не заборонених законом. Засади формування в бухгалтерському обліку Підприємства інформації про основні фонди (основні засоби), а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності Підприємства визначені у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби), затвердженому наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р.
  3.  На Підприємстві утворено благодійний фонд для потреб благоустрою населених пунктів Маньківської селищної територіальної громади та інших потреб.

 

 1. Порядок розподілу прибутків і збитків Підприємства

 

  1.  Прибуток (доход) Підприємства є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу Підприємства, за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.
  2.  Склад валового доходу та валових витрат Підприємства визначається законодавством. Для цілей оподаткування законом може встановлюватися спеціальний порядок визначення доходу як об'єкта оподаткування.
  3.  Порядок використання прибутку (доходу) Підприємства визначає Засновник відповідно до законодавства та Статуту Підприємства. Порядок контролю за використанням прибутків Підприємства встановлюється виконавчим комітетом Засновника. Контроль за використанням прибутків Підприємства здійснюється виконавчим комітетом Засновника.
  4.  Підприємство здійснює свою господарську діяльність на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у Підприємства після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.
  5. Частина доходу Підприємства та інші кошти, отримані внаслідок господарської діяльності Підприємства є джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства.
  6.  Розмір частки прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету Маньківської селищної територіальної громади, визначається Засновником.
  7. Підприємство вільно розпоряджається своїм прибутком (доходом), що залишається після сплати податків, зборів, оплати праці працівників Підприємства, частки прибутку Підприємства до бюджету Маньківської селищної територіальної громади та інших платежів, передбачених законом.
  8. Збитки Підприємства – це перевищення сум витрат Підприємства над сумами доходу Підприємства, для отримання яких були здійснені ці витрати Підприємства.
  9. Збитки від господарської діяльності Підприємства покриваються за рахунок коштів Підприємства.

 

 1. Умови реорганізації та ліквідації Підприємства.

 

 8.1. Реорганізація  та ліквідація Підприємства здійснюються:

за рішенням Засновника;

за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством;

за рішенням інших органів влади у випадках, передбачених законодавством.

 8.2. Реорганізація Підприємства здійснюється у формах злиття, приєднання, поділу, перетворення.

 8.3. Реорганізація та ліквідація Підприємства здійснюються в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими правовими актами.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень