Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад консультантів КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників

Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад консультантів комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маньківської селищної ради Черкаської області(місце знаходження: вулиця Шевченка, буд. 19, смтМаньківка, Уманський район Черкаська область, 20101)

Найменування і місцезнаходження установи

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маньківської селищної ради Черкаської області.

Місце знаходження: вулиця Шевченка, буд. 19, смтМаньківка, Уманський район Черкаська область, 20101

Найменування посади та умови оплати праці

Консультанткомунальної установи

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»  

Кваліфікаційнівимоги до консультанта/практичного психолога комунальної установи  

На посаду консультанта центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником центру.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), у разі наявності присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, що засвідчує вільне володіння державною мовою
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше п’яти років на момент їх подання;
 • 2 фотокартки (4*6 см.)

       Рівень володіння державною мовою засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, що підтверджують її професійні або моральні якості.

 Прийом документів здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Маньківськоїселищної ради з 02.12.2022 по 21.12.2022 включно до 16.00  за адресою: смт Маньківка, вул. Шевченка, 19

Дата та місце початку конкурсноговідбору, етапи його проведення

28.12.2022  о 10.00у приміщенні відділу освіти, молоді та спортуМаньківськоїселищної ради

Конкурснийвідбір проводиться поетапно:

 • Подання претендентами документів, щопідтверджуютьвідповідністькваліфікаційнимвимогам;
 •  

Претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються конкурсною комісією про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом п’яти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

 

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами перевірки знання законодавства у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту (письмово). Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

 • знання законодавства у сфері освіти;
 • знання нормативно-правових документів з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • знання нормативно-правової бази Нової української школи;
 • знання основ  діяльності Центру

протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу  - призначення на посаду консультанта комунальної установи ЦПРПП

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресаелектронноїпошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

Юдченко Наталія Петрівна, методист методичної служби відділу освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради, 6-15-67, 0961778159m_rmk@ukr.net

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту                                                                            Юрій БЕЗВЕРХИЙ

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для проведенняіспиту на заміщеннявакантної посади консультанта  комунальної установи «Центр професійногорозвиткупедагогічнихпрацівників»

Маньківськоїселищної ради Черкаськоїобласті

 

 1. Форми здобуття освіти.
 2. Стандарти освіти.
 3. Система забезпечення якості освіти в закладах освіти.
 4. Порушення академічної доброчесності.
 5. Акредитаціяосвітньоїпрограми.
 6. Сертифікаціяпедагогічнихпрацівників.
 7. Професійнийрозвиток та підвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників.
 8. Рівні, строки та формиздобуттяповноїзагальноїсередньоїосвіти.
 9. Освітняпрограма закладу освіти, типоваосвітняпрограма.
 10. Освітніпрограми, розробленінаосновітиповихосвітніхпрограм. 
 11. Педагогічнаінтернатура.
 12. Інклюзивненавчання.
 13. Система забезпеченняякостіповноїзагальноїсередньоїосвіти.
 14. Підвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників.
 15. Педагогіка партнерства.
 16. ЕтапивпровадженняНовоїукраїнськоїшколи.
 17. Структура Новоїукраїнськоїшколи.
 18. Новеосвітнєсередовище.
 19. Державнаполітика у сферідошкільноїосвіти.
 20. Завданнядошкільноїосвіти.
 21. Базовий компонент дошкільноїосвіти.
 22. Освітняпрограма закладу дошкільноїосвіти.
 23. Завданнянауково-методичного забезпеченнясистемидошкільноїосвіти.
 24. Права дитини у сферідошкільноїосвіти.
 25. Інноваційнаосвітнядіяльність у системіосвіти.
 26. Інноваційнаосвітнядіяльність на рівнінавчального закладу.
 27. Структура та організаціядіяльності закладу дошкільноїосвіти.
 28. Освітнійпроцесузакладідошкільноїосвіти.
 29. Принципипроведеннямоніторингуякостіосвіти.
 30. Видимоніторингуякостіосвіти.
 31. Здобуттяпозашкільноїосвіти.
 32. Завданняпозашкільноїосвіти.
 33. Основні засади державноїполітики у сферіпозашкільноїосвіти.
 34. Установчідокументи закладу позашкільноїосвіти. 
 35. Освітняпрограма та плануваннядіяльності закладу позашкільноїосвіти.
 36. Педагогічніпрацівники закладу позашкільноїосвіти.
 37. Підготовка та підвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників закладу позашкільноїосвіти.
 38. Атестаціяпедагогічнихпрацівників закладу позашкільноїосвіти.
 39. ОрганізаціяпозашкільноїосвітивМалійакадемії наук учнівськоїмолоді.
 40. Класифікаціярівнівгуртків, груп та іншихтворчихоб'єднаньмалоїакадемії наук учнівськоїмолоді.
 41. Загальніположеннящодопідвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників.
 42. Мета підвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників.
 43. Основніформи і видипідвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників.
 44. Суб’єктпідвищеннякваліфікації.
 45. Програмапідвищеннякваліфікації.
 46. Участь у семінарах, тренінгах як форма підвищеннякваліфікації.
 47.  Документ про підвищеннякваліфікації.
 48. Основнінапрямипідвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників.
 49. Загальнийобсягпідвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівниківзакладівосвіти
 50. Формування плану підвищеннякваліфікації.
 51. План підвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників.
 52. Визнаннярезультатівпідвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівниківзакладівосвіти.
 53. Визнанняокремихвидівдіяльностіпедагогічнихпрацівників як підвищеннякваліфікації.
 54. Фінансуванняпідвищеннякваліфікації.
 55. Стажування як вид підвищеннякваліфікації.
 56. Утворення та правовий статус центру професійногорозвиткупедагогічнихпрацівників.
 57. Завдання центру професійногорозвиткупедагогічнихпрацівників.
 58. Управління центром професійногорозвиткупедагогічнихпрацівників.
 59. Кадровезабезпечення центру професійногорозвиткупедагогічнихпрацівників.
 60. Фінансування та контроль за діяльністю центру.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень