Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та з урахуванням специфіки функц. повноважень відповідного відділу

I. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»  та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

Питання на перевірку знання по  Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України.

3.Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6.Об'єкти права власності Українського народу.

7. Найважливіші функції держави.

8. Державні символи України.

9. Конституційне право на працю.

10. Конституційне право на освіту.

11. Конституційне право на соціальний захист.

12. Конституційне право на охорону здоров'я.

13. Обов'язки громадянина України.

14. Право громадянина України на вибори.

15. Повноваження Верховної Ради України.

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

17. Державний бюджет України.

18. Система адміністративно-територіального устрою України.

19. Органи місцевого самоврядування в Україні.

20. Набуття  чинності  Конституції України.

 

 

Питання на перевірку знання

Закону України«Про службу в органах місцевого самоврядування».

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування.

          2. Посади в органах місцевого самоврядування.

 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. 

 

                    Питання на перевірку знання

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

          1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

2. Основні принципи місцевого самоврядування.

3. Система місцевого самоврядування.

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування.

5. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

6. Сільський, селищний, міський голова.

7. Староста об’єднаної територіальної громади.

8.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.

9. Склад, структура та акти місцевих державних адміністрацій.

10. Повноваження селищних рад.

11. Об’єкти управління  місцевих державних адміністрацій.

12. Повноваження селищного голови.

13. Порядок формування рад.

14. Постійні комісії селищної ради.

15. Виконавчий комітет селищної ради.

16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради.

17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради.

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

19. Право комунальної власності.

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

     1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

13. Вимоги до поведінки осіб.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

18. Антикорупційна експертиза.

19. Спеціальна перевірка.

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

 

 II. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу.

 

Питання на перевірку знань до відділу документообігу та організаційно-господарської роботи виконавчого комітету селищної  ради

1. Організація документообігу. Робота з вхідною, вихідною і внутрішньою кореспонденцією.

2. Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян.

3. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

4. Мова звернень громадян та відповідей на них.

5. Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

7. Складання та оформлення розпорядчих документів.

8. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.

9. Супровідні листи і вимоги до їх складання.

10. Якими нормативно-правовими актами регламентується робота із зверненнями громадян.

11. Порядок і строки складання номенклатури справ.

12. Визначення тривалості відпустки.

13. Формування документів у справу та порядок зберігання справ у поточному діловодстві.

14. Термін розгляду звернень громадян.

15. Експертиза цінності документів у діловодстві.

16. Оформлення справ із розгляду звернень громадян.

17. Якими документами регламентується законодавство про працю.

18. Розробка  проєктів нормативно-правових актів, що стосується кадрових питань.

19. Оперативне зберігання справ.

20. Розділи Закону України „Про звернення громадян”.

21. Службове листування: лист, запит, гарантійний лист.

22. Порядок розгляду звернень громадян.

23. Видача трудової книжки в разі звільнення.

24.Звернення громадян, які не підлягають розгляду та вирішенню.

25.Довідки, доповідні, пояснювальні та службові записки .

26. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

27. Право працівника на щорічну відпустку, Поділ щорічної відпустки на частини. Соціальні відпустки.

28. Порядок проходження і виконання вхідної документації.

 

Питання на перевірку знань бюджетного законодавства та бухгалтерського обліку до  відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету селищної ради

 

1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер­ського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

2. Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «пер­винний документ», «фінансова звітність», «господарська операція».

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Визначення понять «бюджет», «бюджетна установа», «бюджетне призначення», «бюджетний розпис», «видатки бюджету”, «головні розпоряд­ники бюджетних коштів», «бюджетний запит».

5. Економічна класифікація видатків бюджету.

6. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

7. Поняття бюджетного правопорушення та нецільового використання бюджетних коштів.

8. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства згідно із законами України.

9. Облікові регістри та первинні документи бухгалтерського обліку. Вимоги до порядку їх складання.

10. Вимоги складання та затвердження кошторису видатків на утри­мання державної установи та штатного розпису.

11. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадо­вих окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати державним службовцям та робітникам.

12. Складові заробітної плати державних службовців, види заохочень та допомог.

13. Розмір премії, який може бути наданий державному службовцю та нормативний документ згідно з яким вона нараховується.

14. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

15. Умови, за яких державним службовцям надається пенсія дер­жавного службовця та необхідні виплати, передбачені законодавством. По­рядок і умови перерахунку пенсій державних службовців.

16. Нормативно-правове забезпечення порядку створення первинних документів, обліку касових та банківських операцій, обліку товарно-ма­теріальних цінностей бюджетної установи та iнших об’єктiв майна.

17. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

18. Порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіре­ностей на одержання матеріальних цінностей.

19. Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах.

20. Порядок безоплатної передачі необоротних активів.

21. Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах.

22. Порядок встановлення граничних норм витрат паливно-мастиль­них матеріалів та порядок їх списання.

23. Граничні норми відшкодування добових та фактичних витрат за проживання державним службовцям. Термін подання працівником авансо­вого звіту.

24. Інвентаризація, її види та терміни проведення.

25. Основні завдання відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

26. Процедури закупівлі у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі».

 

Питання на перевірку знань до відділу освіти, молоді та спорту селищної ради

1. Що є метою освіти?

2. Кадрове забезпечення сфери освіти.

3. Яким чином закон забезпечує право громадян України на освіту?

4. Основні принципи освіти в Україні.

5. Основні повноваження Міністерства освіти України та міністерств і відомств України, яким підпорядковані заклади освіти.

6. Які повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти?

7. Структура освіти в Україні згідно з Законом України «Про освіту».

8. Як здійснюється призначення керівників закладу освіти, що є загальнодержавною власністю та комунальною власністю?

9. Чи є обов'язковою повна загальна середня освіта в Україні?

10. Дошкільні навчальні заклади.

11. Середні навчальні заклади.

12. Позашкільні заклади освіти

13. Які функції за законом виконує позашкільна освіта?

14. Назвіть основні права та обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників.

15. Як закон забезпечує освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

16. Пріоритетні напрями реформування освіти.

17. Хто є учасником навчально-виховного процесу в закладах освіти України.

18. Як здійснюється фінансово-господарська діяльність закладів освіти України? Що відноситься до додаткових джерел фінансування?

 

Питання на перевірку знань бюджетного законодавства до фінансового управління селищної ради

1.Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

2. Стадії та учасники бюджетного періоду (стаття 19 Бюджетного кодексу України).

3. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням (стаття 46 Бюджетного кодексу України).

4. Складові частини кошторису бюджетної установи ( пункт 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228).

5. Бюджетна класифікація (стаття 8 Бюджетного кодексу України).

6. Стадії та учасники бюджетного процесу (стаття 19 Бюджетного кодексу України).

7. Порядок складання проектів місцевих бюджетів (ст. 75 Бюджетного Кодексу України).

8.Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України).

9.Види видатків, що здійснюються з бюджету об’єднаної територіальної громади (ст.89    Бюджетного Кодексу України).

10.Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів (ст.92 Бюджетного Кодексу України).

11 Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1).

12.Визначення понять: бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджетне зобов’язання (стаття 2).

13. Структура місцевих бюджетів (стаття 63).

14.Визначення понять: кошторис, паспорт бюджетної програми, дефіцит бюджету (ст. 2).

15. Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів (ст.71.2).

16. Казначейське обслуговування бюджетних коштів (стаття 43).

17.Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (ст.101 Бюджетного Кодексу України).

18.Види порушень бюджетного законодавства ( 10 основних) (ст.116 Бюджетного Кодексу України).

19. Порядок використання коштів освітньої субвенції (ст.103-2 Бюджетного Кодексу України).

20. Порядок використання коштів Додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (ст.103-6 Бюджетного Кодексу України).

21. Порядок використання коштів Субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (ст.103-3 Бюджетного Кодексу України).

22. Місцеві  податки  і збори  ( статті 265,266,267, 268 Податкового кодексу України)

23. Плата  за  землю (статті 269, 270, 271 Податкового кодексу України.)

24. Платники податку на доходи фізичних осіб. (ст. 162 Податкового кодексу України)

25. Які видатки забороняється планувати та здійснювати з місцевих бюджетів ? (стаття 79 Бюджетного кодексу України)

26. Чи мають право здійснювати витрати місцевого бюджету виконавчі органи місцевої влади здійснювати витрати, якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет? (стаття 79 Бюджетного кодексу України)

28. Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ одночасно з різних бюджетів? (стаття 85 Бюджетного кодексу України)

29. Що таке план використання бюджетних коштів? (п.2 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228)

30. Які документи затверджуються одночасно з кошторисом? (п.37 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228)

 

Питання на перевірку знань законодавства до  відділу юридичного забезпечення виконавчого комітету селищної ради

1. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів відповідно до

цивільного процесуального кодексу України.

2. Виключна підсудність справ відповідно до цивільного процесуального

кодексу України

3. Склад учасників справи відповідно до цивільного процесуального

кодексу України

4. Підстави та порядок забезпечення доказів відповідно до цивільного

процесуального кодексу України

5. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу;

види заходів процесуального примусу відповідно до цивільного

процесуального кодексу України

6. Підстави для забезпечення позову відповідно до цивільного

процесуального кодексу України

7. Види та зміст заяв по суті справи відповідно до цивільного

процесуального кодексу України

8. Вимоги до позовної заяви відповідно до цивільного процесуального

кодексу України

9. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою

10. Строк на апеляційне оскарження відповідно до  цивільного

процесуального кодексу України.

11. Строк на касаційне оскарження відповідно до  цивільного

процесуального кодексу України.

12. Захист цивільних прав та інтересів судом.

13. Загальні положення про забезпечення виконання зобов’язання

14. Відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини

15. Система місцевого самоврядування.

16. Трудовий договір.

17. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

18. Підстави припинення трудового договору.

19.  Публічна інформація з обмеженим доступом.

20. Строк розгляду запитів на інформацію

21. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

22. Публічно-правовий спір, нормативно-правовий акт, індивідуальний

акт.

23. Форми адміністративного судочинства.

24. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів

25. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів

26. Поняття доказів. Належність доказів. Допустимість доказів.

Достовірність доказів. Достатність доказів. Обов’язок доказування.

Відповідно до кодексу адміністративного судочинства України.

27. Строк звернення до адміністративного суду.

28. Форми господарського судочинства.

29. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів

30. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або

виключними обставинами відповідно до Господарського

процесуального кодексу України.

 

Питання на перевірку знань законодавства до  відділу земельних відносин, екологічних питань та благоустрою виконавчого комітету селищної ради

1.Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин (стаття 12)

2. Права землекористувачів (стаття 95)

3. Обов’язки власників земельних ділянок (стаття 118)

4. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (стаття 118)

5. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність (стаття 117)

6. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування (стаття 122)

7. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (стаття 121)

8. Конфіскація земельної ділянки (стаття 148)

9. Порядок вилучення земельних ділянок (стаття 149)

10. Право власності на землю держави  (стаття 84)

11. Охоронні зони (стаття 112)

12. Зони санітарної охорони (стаття 113)

13. Підстава набуття права на землю (стаття 116)

14. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) (стаття 119)

15. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду (стаття 120)

16. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення (стаття 150)

17. Порядок погодження питань, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок (стаття 151)

18. Способи захисту прав на земельні ділянки (стаття 152)

19. Гарантії права власності на земельну ділянку (стаття 153)

20. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю(стаття 154)

21. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок (стаття 155)

22. Визначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (стаття 65)

23. Землі промисловості і транспорту (статті 66, 67)

24. Землі залізничного транспорту    (стаття 68)

25. Землі морського і річкового   транспорту (69, 70)

26. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства (стаття 71)

27. Землі авіаційного транспорту ( стаття 72)

28. Землі зв‘язку і енергетичної системи (статті 75, 76)

29. Склад земель водного фонду (стаття 58)

30. Право на землі водного фонду (стаття 59)

31. Прибережні захисні смуги (стаття 60)

32. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах (стаття 61)

33. Смуги відведення (стаття 63)

34. Визначення земель житлової та громадської забудови (стаття 38)

35. Використання земель житлової та громадської забудови (стаття 39)

36. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового

37. будинку, господарських будівель та гаражного будівництва (стаття 40)

38. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків (стаття 42)

39. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельнихкооперативів (стаття 41)

40. Землі природно-заповідного фонду (стаття 43)

41. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища.

42. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища.

43. Основні екологічні права громадян України.

44. Які об’єкти підлягають правовому регулюванню у сфері енергозбереження.

45. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища.

46. Які складові входять до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація).

47. Правові та економічні засади здійснення енергосервісу для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності.

48. Які екологічні стандарти та екологічні нормативи закріплені законом про охорону навколишнього природного середовища.

49. Які ресурси відносяться до загальнодержавного і місцевого значення.

50. Яких вимог потрібно дотримуватись при використанні природних ресурсів.

51. З чого складаються фонди охорони навколишнього природного середовища.

52. Які важелі стимулювання застосовуються в системі охорони навколишнього природного середовища.

53. Заходи запобігання аваріям і ліквідація їх шкідливих екологічних наслідків

54  Повноваження громадських організацій у галузі охорони навколишнього природного середовища

55. Державний облік об'єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовищ

56. Екологічні нормативи.

 

Питання на перевірку знань законодавства до  відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету селищної ради

          1.Законодавство у сфері надання адміністративних послуг.

2. Дайте визначення терміну „адміністративна послуга”.

3.Дайте визначення терміну „суб’єкт звернення”.

4. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

5. З якого моменту адміністративна послуга вважається наданою?

6. Дайте визначення терміну „суб’єкт надання адміністративних послуг”.

7. Назвіть основні завдання центру надання адміністративних послуг.

8. Час прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг.

9. Дайте визначення терміну „центр надання адміністративних послуг”.

10. Хто має право звернутись за наданням адміністративної послуги?

11. Порядок призначення на посаду адміністратора.

12. Єдиний державний портал адміністративних послуг

13. Реєстр адміністративних послуг.

14. Яким документом визначаться діяльність центру надання  адміністративних  послуг  та який орган його затверджує?

15. Порядок прийняття заяви та інших документів у ЦНАП.

 

Питання на перевірку знань законодавства до  відділу будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства, комунального майна виконавчого комітету селищної ради

             1. Які основні напрямки діяльності відділу (Положення).

2. Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності, архітектурно-будівельного контролю та нагляду (ст.6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

4. Планування територій на місцевому рівні (ст.16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

5. Які права відділу будування,архітектури, жкх та комунального майна (Положення).

6.  Містобудівний кадастр (ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

7.  Проектна документація на будівництво  (ст.31  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

8. Категорії складності об’єктів будівництва (ст.32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

9. Як здійснюється оформлення акту про прийняття в експлуатацію об’єктів.

10. Як здійснюється контроль за плануванням, забудовою та іншим

      використанням територій.

11. Механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів».

12.Законодавство про архітектурну діяльність (ст.3 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

13. Розроблення та затвердження проекту об'єкта архітектури (ст.7 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

14. Авторський та технічний нагляди(ст.11 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

15. Права архітектора (ст..22 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

16. Обов'язки архітектора, інших проектувальників (ст.26 «Про архітектурну діяльність»).

17. Об'єкти та суб'єкти авторського права в галузі архітектури(ст.29 «Про архітектурну діяльність»).

18. Правопорушеннями у сфері  містобудівної  діяльності  (ст.1 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері  містобудівної  діяльності»).

19. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

(ст.2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері  містобудівної  діяльності»).

20. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності (ст.3 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері  містобудівної  діяльності»).

21. Об’єкти оренди відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

22. Порядок проведення аукціону відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

23. Передача в оренду майна без проведення аукціону.

24.Переліки першого та другого типу. Субєкти орендних відносин.

 1. Порядок продовження договору оренди.

26. Порядок передачі орендарем майна в суборенду.

 1.  Функціонування електронної торгової системи.

     28. Порядок приватизації майна.

     29. Класифікація об’єктів приватизації.

  30. Порядок реєстрації права власності на нерухоме майно.

    31. Яке майно державної та комунальної власності не підлягає приватизації.

  32. Здійснення поліпшень та ремонту майна, переданого в оренду.

33. Умови припинення договору оренди. Правові наслідки припинення договору оренди.

34. Особливості передачі в довгострокову пільгову оренду
занедбаних пам’яток культурної спадщини

35. Визначення вартості об’єкта оренди.


 

Питання на перевірку знань законодавства до  сектору економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету селищної ради

 

1. Визначення Європейської інтеграції.

2. Що таке інновації.

3. Що таке фандрейзинг.

4. Що таке капітальні вкладення.

5. Визначення державно-приватного партнерства.

6. Організаційні форми та види туризму.

7. Що таке інноваційне підприємство.

8. Що таке концесійний договір.

9. Принципи державної регіональної політики.

10. Що таке SWOT - аналіз регіонального розвитку.

11. Що зазначається у регіональній стратегії.

12. Визначення зовнішньоекономічної діяльності.

13. Кому надається бюджетна тваринницька дотація.

14. Організаційні форми та види туризму.

15. Що таке смарт-спеціалізація.

16. Що таке індустріальний парк.

17. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі 
туризму.

18. Умови створення індустріальних парків.

19. Форми співробітництва територіальних громад.

20. Види зовнішньоекономічної діяльності.

21. Поняття інвестицій та їх види.

22. Що таке інноваційна діяльність.

23. Визначення Європейської інтеграції.

24. Визначення державно-приватного партнерства.

25. Що таке концесія.

26. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі

туризму.

27. Умови створення індустріальних парків.

28.  Регіональні стратегії розвитку.

29. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі 
туризму.

30. Державна стратегія регіонального розвитку України.

31. Визначення співробітництва територіальних громад.

32. Економічні заходи, що забезпечують пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу.

33. Що таке зовнішньоекономічна діяльність? Види зовнішньоекономічної діяльності.

34. Суб’єкти та сфери співробітництва територіальних громад.

35. Визначення державної підтримки виробників продукції тваринництва.

36. Що таке індустріальний парк.

37. Що таке смарт-спеціалізація.

38. Повноваження міських рад у сфері державної регіональної політики.

39. Що таке інноваційний потенціал регіону.

40. Що таке проектний менеджмент.

Питання на перевірку знань законодавства до  відділу інформаційної політики та зв’язків з громадкістю виконавчого комітету селищної ради

1.       Визначення терміну «Інформація».

2. Право на інформацію. Неприпустимість зловживання правом на інформацію.

3. Суб’єкти та об’єкти інформації.

4.Форми підготовки та оприлюднення інформації.

5.Основні принципи інформаційних відносин.

6.Дайте визначення поняттю «політична партія» та назвіть основне завдання політичної партії.

7. Дайте визначення поняттю «громадське об’єднання» та назвіть його основні організаційно-правові форми.

8. Дайте визначення понять «конфесія», «релігійна організація».

9. Як здійснюється реалізація права громадян на мирні зібрання, мітинги, демонстрації та інші масові заходи?

10. Які інструменти взаємодії влади та громади ви знаєте?

11. Опишіть основні принципи взаємодії влади та громадськості.

12. Що таке громадський бюджет (партиципаторний бюджет), які основні його етапи?

13. Які методи визначення громадської думки ви знаєте, стисло опишіть їх особливості.

14. Дайте визначенню поняття «відкриті дані». Перерахуйте не менше 5 наборів відкритих даних, обов’язкових для оприлюднення органами місцевого самоврядування.

15.Опишіть різницю між функціоналом «адміністратора», «менеджера», «користувача», «гостя», які використовуються у Joomla.

16.Дайте визначення поняттям «матеріал», «категорія», «меню», «модуль», «шаблон», які використовуються у Joomla.

17. Які теги HTML використовуються для створення таблиць, нумерованого списку, прихованого тексту, гіперпосилань?

18. Дайте визначення «CMS-система», їх види та особливості.

 

Питання на перевірку знань законодавства до сектору культури та туризму селищної ради

1. Основні засади державної політики у сфері культури (ст.3 ЗУ «Про культуру»).

 2. Права громадян у сфері культури (ст.6 ЗУ «Про культуру»).

3. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури (ст.12 ЗУ «Про культуру»).

4. Рівні базової мережі закладів культури (ст.23 ЗУ «Про культуру»).

5. Повноваження виконавчого органу селищної ради відповідно до компетенції у сфері охорони культурної спадщини (п.2 ст.6 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»).

7. Законодавство України про культуру (ст.2 ЗУ «Про культуру»).

8. Поняття гастрольного заходу (ст.1 ЗУ «Про гастрольні заходи в Україні»).

9. Організація гастрольних заходів та обмеження при здійсненні гастрольних заходів (ст. ст. 2, 3 ЗУ «Про гастрольні заходи в Україні»).

10. Поняття молоді в Україні.

11. Основні статті Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні (від 05.02.1993 № 2998-XII).

12. Головні завдання державної молодіжної політики (п.3 розділу II Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992 № 2859-XII).

 13. Механізм формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні (розділ IV декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992 № 2859-XII).

14. Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій та їх засновники (ст. ст. 3,4 ЗУ «Про молодіжні та дитячі громадські організації»).

 

Питання на перевірку знання законодавства відділу соціального захисту селищної ради :

 1. Система надання соціальних послуг та суб’єкти системи надання соціальних послуг (ст. 7, 8 Закон України «Про соціальні послуги»).
 2. Термін розгляду документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми (ст. 6 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).
 3. Поняття надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та строки її призначення (ст. 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»).
 4. Види державної допомоги сім’ям з дітьми (ст. 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).
 5. Поняття отримувач соціальних послуг та їх права і обов’язки (ст. 1, 12 Закону України «Про соціальні послуги»).
 6. Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (п. 5 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг).
 7. Допомога у зв’язку із вагітністю та пологами (право на допомогу, умови) (ст. 7,8 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).
 8. Право на допомогу на дітей одиноким матерям (ст. 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).
 9.  Звернення про надання соціальних послуг (ст. 19 Закону України «Про соціальні послуги»)
 10.  Договір про надання соціальних послуг (ст. 22 Закон України «Про соціальні послуги»)
 11.  Що таке субсидія і хто має право на призначення субсидії (п. 3,4 постанова КМУ № 848 від 21.10.1995)
 12. Поняття внутрішньо переміщеної особи (стаття 1  Закону України « Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).
 13. Соціальний захист військовослужбовців (стаття 1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).
 14. Основні засади державної політики щодо ветеранів праці та громадян похилого віку (стаття 1 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»).
 15. Соціальні гарантії учасникам бойових дій.(Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
 16. Соціальна інтеграція інвалідів. (Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» ).
 17. Соціальні гарантії окремим категоріям громадян.

Питання на перевірку знання законодавства служби у справах дітей селищної ради :

1. Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей.

2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей.

3. Профілактика правопорушень серед дітей.

4. Приймальники-розподільники для дітей.

5. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації.

6. Центри медико-соціальної реабілітації дітей.

7. Спеціальні виховні установи Державного департаменту України з питань виконання покарань.

8. Притулки для дітей служб у справах дітей.

9. Джерела і порядок фінансування органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей.

10. Участь представника служби у справах дітей у судових справах.

11. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень.

12. Функції та завдання комісії з питань захисту прав дитини.

13. Визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування».

14. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

15. Державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

16. Органи опіки та піклування.

17. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

18. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом.

19. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів.

20. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

21. Підстави позбавлення батьківських прав.

22. Правові наслідки позбавлення батьківських прав.

23. Управління майном дитини.

24. Поняття усиновлення.

25. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування.

26. Прийомна сім'я.

27. Дитячий будинок сімейного типу.

28. Патронат над дитиною.

29. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

30. Тимчасове влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень