Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

Рішення виконавчого комітету Про затвердження Положення про опікунську раду та її складу

Фото без опису

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
 ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

          від  “21 травня 2021  р.            смт Маньківка                       85-21     

 

        

Про затвердження Положення  про  опікунську

раду при виконавчому комітеті Маньківської  

селищної ради та її складу

 

       Для розгляду питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними та обмежено дієздатними особами, які проживають на території Маньківської територіальної громади та з метою дотримання принципів законності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності повнолітніх громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, керуючись Конституцією України, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки і піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маньківської селищної ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

        1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті   Маньківської селищної ради (додаток 1).

        2.Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті Маньківської селищної ради (додаток 2).

     3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

Селищний голова                                                  Валерій ІВАСЮК         

 

                                             

                                            Додаток 1

                                                  Затверджено

   рішенням виконавчого комітету

                                                                             Маньківської селищної ради

                                                                              від 21.05.2021 року  №85-21

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті

Маньківської селищної ради

 

  1. Загальні положення

         1.1.    Опікунська рада при виконавчому комітеті Маньківської селищної ради (далі - Опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом і створюється з метою надання допомоги виконавчому комітету у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування.

Опікунська рада – це  дорадчий орган, на який покладається попередній розгляд питань, що входять до компетенції органу опіки та піклування.

          1.2.    У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань, а також цим Положенням.

           1.3.    Діяльність Опікунської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.

            1.4.    Виконавчий комітет селищної ради приймає рішення на підставі висновків та рекомендацій Опікунської ради.

             1.5.   До складу Опікунської ради входять представники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, соціального захисту.

             1.6  Склад Опікунської ради та зміни до її складу затверджуються рішенням виконавчого комітету Маньківської селищної ради.

             1.7. Опікунську раду очолює селищний  голова. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови Опікунської ради виконує його функції.

 

 

2. Основні завдання та повноваження Опікунської ради

             2.1.  Основним завданням Опікунської ради є попередній розгляд питань  та прийняття відповідних проектів рішень і рекомендацій щодо соціально-правового захисту осіб, визнаних судом недієздатними чи обмежено дієздатними, фізичних дієздатних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно реалізувати свої права та виконувати обов’язки.

  2.2 На розгляд Опікунської ради виносяться питання, які потребують  відповідного  рішення органу опіки та піклування щодо:

           розгляду повідомлень фізичних, юридичних осіб про громадян, які потребують опіки чи піклування;

           встановлення опіки над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом недієздатними;

           встановлення піклування над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом обмежено дієздатними;

           призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно реалізувати свої права та виконувати обов’язки;

           звільнення помічника від виконання обов’язків за письмовою заявою фізичної дієздатної особи, яка перестала потребувати допомоги помічника, або письмовою заявою помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним обов’язків помічника дієздатної фізичної особи;

            погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

            встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках;

розгляд питань що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;

            розгляду звернень щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) обов'язків щодо підопічних;

            розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників);

            припинення опіки чи піклування та звільнення опікуна (піклувальника) від повноважень;

            участі у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

            інших питань, віднесених до повноважень органу опіки та піклування.

            2.3.    Опікунська рада на своїх засіданнях  може розглядати і заслуховувати:

            інформації членів Опікунської ради про наслідки обстежень стану утримання та обслуговування підопічних у сім'ях опікунів (піклувальників), в закладах, до яких вони влаштовані;

            про збереження і охорону належного підопічним майна;

            використання опікунами пенсій, державних соціальних допомог, виплат, аліментів, які одержують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів;

            використання прибутків від їх майна та грошових вкладів;

            звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов'язків щодо підопічних, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо;

            2.5.    Опікунська рада має право:

            одержувати безоплатно у встановленому порядку необхідні для її діяльності інформації від державних органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та  організацій різних форм власності, громадян;

             брати участь у судових засіданнях у справах за заявами про визнання осіб недієздатними (обмежено дієздатними), у справах щодо захисту майнових та житлових прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб;

              залучати до роботи опікунської ради представників виконавчих органів для підготовки пропозицій з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування;

            подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав осіб з  інвалідністю, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;

           залучати до розв’язання актуальних проблем прав осіб з  інвалідністю, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

 

 

3. Організація діяльності Опікунської ради

             3.1. Опікунська рада проводить свою роботу у формі засідань.  Засідання Опікунської ради  проводиться за ініціативи  голови Опікунської ради. Засідання Опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар Опікунської ради. Засідання Опікунської ради є правомочними за присутності на ньому простої більшості членів від її загального складу.   

              3.2. Організаційне забезпечення діяльності Опікунської ради здійснює відділ з питань соціального захисту виконавчого комітету.

          3.3.  Засідання Опікунської ради веде її голова, за його відсутності – заступник голови Опікунської ради.

          3.4.    Голова Опікунської ради:

           організовує роботу Опікунської ради, проводить засідання Опікунської ради, підписує протоколи засідань;

         веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Опікунської ради;

        представляє Опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень. Голова Опікунської ради має право делегувати повноваження членам Опікунської ради, секретарю Опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством;

            здійснює розподіл повноважень між членами Опікунської ради;             

           має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів ради під час прийняття рішення на засіданні.

         3.5.    Секретар Опікунської ради:

         приймає матеріали, які розглядатимуться на засіданні Опікунської ради, не менш як за 3 дні до засідання з метою реєстрації, ознайомлення і формування порядку денного;

          реєструє документи, які надходять на розгляд Опікунської ради;

           веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності Опікунської ради;

          готує звіти про роботу Опікунської ради;

          готує витяги з протоколів засідань Опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

          інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи Опікунської ради;

          виконує інші доручення голови Опікунської ради;

          веде протоколи засідань та готує витяги з протоколу Опікунської ради.

          Протоколи засідань, витяги з протоколів та порядки денні зберігаються у секретаря.

         Обов’язки секретаря Опікунської ради покладаються на спеціаліста відділу з питань соціального захисту виконавчого комітету.

         У разі тимчасової відсутності секретаря Опікунської ради, виконання його обов’язків покладається головою Опікунської ради на одного з членів Опікунської ради.

          3.6.    Протокол засідання Опікунської ради та витяги з нього підписуються головою (у разі його відсутності - заступником голови) та секретарем (членом Опікунської ради, який виконував його обов'язки).

          3.7.    З питань, внесених на розгляд Опікунської ради, доповідають члени Опікунської ради, представники органів місцевого самоврядування.

           Кожне питання, як правило, розглядається і обговорюється в присутності заявника (заявників).

           Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за наявності  письмової згоди (прохання).

           3.8.    Рішення Опікунської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.  Окрема думка члена Опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

  1. Строки розгляду справ

            4.1.    Рішення по матеріалах, що надходять до Опікунської ради і не потребують додаткового розгляду, приймається в місячний термін в робочому порядку.

  1. Прикінцеві положення

            5.1.    Члени Опікунської ради виконують свої обов'язки на громадських засадах. Керівники закладів, установ, підприємств та організацій всіх форм власності зобов'язані сприяти діяльності Опікунської ради та її членів.

            5.2.    Члени Опікунської ради не повинні розголошувати інформацію про осіб, яку вони отримали в результаті роботи Опікунської ради.

 

 

Секретар виконавчого комітету                                        Наталія КУНИЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Додаток 2

                                                  Затверджено

 рішенням виконавчого комітету

                                                                            Маньківської селищної ради

                                                                             від 21.05.2021року   №85-21

 

                                                       СКЛАД

опікунської ради  при виконавчому комітеті Маньківської селищної ради

 

Селищний голова Маньківської селищної ради

Валерій ІВАСЮК                                                              – голова комісії

 

Перший заступник селищного голови

Олег МЕЛЬНИК                                                                - заступник голови комісії

 

Головний спеціаліст відділу з питань  соціального  захисту    

Ірина ГУЛЯЩА                                                                   – секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Начальник відділу відділу з питань  соціального

 захисту виконавчого комітету                              Людмила ЗАГОРОДНА

 

Директор комунального закладу

«Центр надання соціальних послуг  

  Маньківської селищної ради»                               Юлія ПАНЧУК-ЗОЛОТУХІНА

 

Керуюча справами виконавчого

Комітету Маньківської селищної ради               Наталія КУНИЦЬКА

 

Начальник юридичного відділу виконавчого

комітету                                                                  Вадим ПОПИК

 

Директор Комунального некомерційного

Підприємства «Маньківський центр

первинної медико-санітарної допомоги»

Маньківської селищної ради                                  Ігор НАУМЕЦЬ

 

 

Староста села (за потребою) за  територіальною належністю особи, звернення якої розглядається.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень