A A A K K K
для людей із порушенням зору
Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

Регламент

РЕГЛАМЕНТ

Маньківської селищної ради VIII скликання

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності селищної ради

1.      Маньківська селищна рада (надалі - Рада) – представницький орган місцевого самоврядування, наділений правом представляти інтереси Маньківської селищної територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим регламентом.

2.      Регламент Маньківської селищної ради  (надалі - Регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і чинним законодавством  України.

3.      Загальний склад Ради визначається чинним законодавством України.

4.      Дотримання положень даного регламенту є обов'язковим для всіх депутатів ради, селищного голови, органів ради, правоохоронних органів, суду, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб.

5.      Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

6.      До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

7.      У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

8.      У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

Рада здійснює свою діяльність на принципах:

 1. народовладдя;
 2. законності;
 3. гласності;
 4. колегіальності;
 5. поєднання місцевих і державних інтересів;
 6. виборності;
 7. правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених зако­нодавством;
 8. державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;
 9. судового захисту прав місцевого самоврядування;
 10. підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Місце проведення та мова ведення засідань ради

1.      Рада проводить засідання у сесійній залі ради або в іншому місці, визначеному ініціатором сесії.

2. В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)  пленарні засідання ради можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

3.      Засідання ради ведуться виключно державною (українською) мовою.

4.      Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням, у разі необхідності, перекладу його виступу українською мовою.

Стаття 4. Відкритість і гласність роботи ради

1.      Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради, робочих груп є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених чинним законодавством  України.

2.      Відкритість засідань Маньківської селищної ради реалізується шляхом забезпечення права бути присутніми в залі засідань, крім селищного голови, секретаря Маньківської селищної ради, депутатів, посадовим особам органів виконавчої влади, посадовим особам виконавчих органів Маньківської селищної ради, представникам засобів масової інформації,  членам делегацій, що знаходяться в Маньківській селищній раді з офіційним візитом, жителям об’єднаної територіальної громади та запрошеним особам. Порядок подання заявок щодо присутності на пленарному засіданні сесії Маньківської селищної ради запрошених осіб та членів об’єднаної територіальної громади визначено цим Регламентом.

3.      Відкритість засідань Маньківської селищної ради також  забезпечується шляхом вільного доступу та можливістю ознайомитися з питаннями, що розглядаються селищною радою, та з прийнятими нею рішеннями.

4.      Гласність у роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ фото- і кінозйомки, відео- звукозапису.

5.      Гласність діяльності ради також забезпечується через оприлюднення проєктів рішень, зареєстрованих поправок та пропозицій, що внесені до них письмово, а також висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом їх розміщення на офіційному веб-порталі ради з урахуванням обмежень, визначених законом України «Про захист персональних даних» та іншого діючого законодавства.

6.      Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, й не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.

7. У випадку проведення дистанційних засідань, їх порядок повинен забезпечувати:

можливість реалізації прав депутатів ради;

ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні ради;

встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання;

8.      Відкритість та гласність діяльності ради забезпечуються також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного веб-порталу ради. При функціонуванні веб-порталу ради повинні бути забезпечені:

-        розміщення регламентів Маньківської селищної ради та її виконавчого комітету;

-        технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з веб-порталу ради;

-        розміщення в порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” результатів голосувань та рішень ради, протоколів її постійних комісій, рішень виконавчого комітету селищної ради;

-        розміщення в порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації”, проєктів рішень селищної ради та виконавчого комітету;

-        розміщення інформації про селищного голову, його заступників, секретаря ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включатиме автобіографії, дні й місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;

-        розміщення інформації на офіційному веб-порталі про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних депутатських комісій депутатами;

-      розміщення інформації про річний план роботи ради;

-    розміщення інформації про дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів;

-        розміщення звітів селищного голови, його заступників, депутатів;

-        можливість створення електронної петиції та збору підписів на її підтримання (у т.ч. можливість поширення інформації в соціальних мережах).

Стаття 5. Запрошення на пленарне засідання селищної ради

1. На засідання сесії селищної ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом селищної ради, селищним головою, секретарем селищної ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією селищної ради.

2. Заявки для оформлення дозволу на присутність осіб, запрошених депутатом селищної ради, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ради, подаються ними секретарю селищної ради не пізніше як за 48 годин до проведення чергового пленарного засідання сесії селищної  ради, а для позачергового не пізніше ніж за 24 години для опрацювання та їх подальшого направлення до відповідного відділу селищної ради  для складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання. У день засідання сесії селищної ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається селищним головою чи/або секретарем селищної  ради і лише у випадку встановлення  поважності причин пропуску оформлення дозволу в загальному порядку.

3. На початку засідання секретар селищної ради надає головуючому на засіданні, інформацію про присутніх на пленарному засіданні сесії селищної ради.

4. Головуючий на пленарному засіданні селищної ради повідомляє депутатів про офіційно запрошених осіб присутніх на засіданні.

5. Секретар селищної ради, спеціалісти відповідного відділу забезпечують розміщення присутніх на пленарному засіданні сесії ради членів територіальної громади на визначених для них місцях у сесійній залі

.Стаття 6. Закриті пленарні засідання Ради

 1. У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
 1. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути особи, присутність яких  необхідна  для  розгляду відповідного питання.
 2. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.
 3. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється секретарем Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.
 4. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 7. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

 1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої постійні комісії здійснює контроль у частині наданих повноважень та в інших ви­падках, передбачених законодавством.
 2. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.
 3. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні мате­ріали.
 4. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
 5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

РОЗДІЛ ІI. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Стаття 8. Сесійна форма роботи ради

1.      Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради – це форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

2.      Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій ради може застосовуватися  програмно-технічний комплекс системи електронного голосування (у разі його наявності).

Стаття 9. Відкриття та закриття сесії ради

1.      Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності власноручним підписом, або за допомогою електронної системи голосування (у разі її наявності). Депутат  зобов’язаний брати особисту участь у пленарному засіданні ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання депутат зобов’язаний поінформувати селищного голову або секретаря ради. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин.

2.      Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку пленарного засідання. Після відкриття пленарного засідання оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів.

3.      При відкритті пленарного засідання сесії та після закриття сесії виконується Державний гімн України. Усі присутні в залі пленарних засідань зобов’язані стояти під час виконання Держаного гімну України, присутні повинні співати гімн або зберігати тишу.

4.      Сесію можна закрити тільки після того, коли в ході пленарних засідань ради було розглянуто всі питання порядку денного сесії.

Стаття 10. Скликання чергових та позачергових сесій ради

1. Чергові сесії скликаються селищним головою, в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

2. У разі невмотивованої відмови селищного голови, або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем селищної ради.

3. Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради. 

4. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

5. У разі якщо посадові особи у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у цій статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

6. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

7. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання місцевої ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу.

8. Окрім чергових сесій ради, визначених планом її роботи, голова, секретар селищної ради, депутати, ініціатори в порядку, визначеному законом, можуть скликати позачергові сесії ради, якщо до першого пленарного засідання найближчої чергової сесії ради слід очікувати чотири та більше робочих днів.

9 Умотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються секретарю ради з визначенням питань і з проєктами документів, розгляд яких пропонується.

10. Розпорядження  про місце, час проведення та порядок денний пленарних засідань доводиться секретарем ради до відома кожного депутата шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту депутата або в інший можливий спосіб, а також здійснюється повідомлення через офіційний веб-портал ради та/або засоби масової інформації.

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії Ради

1. Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів Маньківського селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний  селищний голова.

2. У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох — п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради

1. До порядку денного першої сесiї Ради можуть бути включені такi питання:

1) інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів селищної ради та селищного голови і визнання їх повноважень;

2) про обрання секретаря Ради;

3) про обрання виконавчого комітету селищної ради;

4) про затвердження секретаря виконавчого комітету селищної ради;

5) про обрання заступників селищного голови.

6) та інші важливі питання.

2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох чи більше пленарних засідань Ради.

Стаття 13. Порядок денний сесії ради

1. Порядок денний сесії ради формує селищний голова відповідно до:

1.1. Затвердженого радою плану роботи ради;

1.2. Пропозицій секретаря ради;

1.3. Пропозицій депутатських фракцій або груп, постійних комісій, депутатів;

1.4. Пропозицій виконавчого комітету;

1.5. Пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, громадських слухань, загальних зборів громадян, петицій.

2. Не рідше одного разу на квартал до порядку денного обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації:

2.1. Про роботу виконавчого комітету та структурних підрозділів ради;

2.2. Про виконання бюджету;

2.3. Про роботу комунальних підприємств.

3. Не рідше одного разу на рік вносяться питання про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання рішень і доручень ради.

4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подається з проєктом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту.

5. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Стаття 14. Суб'єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд ради (ініціатори)

1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вносити:

1) селищний голова;

2) депутати селищної ради;

3) постійні комісії селищної ради;

4) виконавчий комітет селищної ради;

5) загальні збори громадян;

6) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

 1. Ініціатор внесення є автором проєкту рішення (незалежно від того, хто технічно підготував проєкт). Ініціатор внесення має право на визначення доповідача (доповідати самостійно, або доручити на власний розсуд це будь-який іншій особі з числа ініціативної групи). Підставою для розгляду питання в раді, залежно від того, хто із суб'єктів є ініціатором, можуть бути:

-        подання селищного голови;

-        звернення постійної комісії до селищного голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо внесення питання на розгляд ради;

-        письмове звернення депутата (депутатів);

 • письмове звернення депутатської фракції чи групи до селищного голови, підписане її керівниками;

-        рішення виконавчого комітету ради про внесення питання на розгляд ради;

-        рішення (резолюції) загальних зборів та громадської ініціативи.

Стаття 15. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради

1.      Підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, організовує секретар ради.

2.      Проєкт рішення, що планується для внесення  на розгляд ради, подається секретарю ради депутатами, фракціями, групами, структурними підрозділами селищної  ради та іншими суб’єктами, що наділені даним правом згідно чинного законодавства України в письмовій та електронній формах для розгляду на профільних комісіях Ради.

Проєкти рішення з питань, що стосуються комунальної власності і бюджету, як правило, попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету ради, окрім випадків їх розгляду на позачергових сесіях Ради.

3.      До проєкту рішення може додаватися порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проєктом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради), що підписується автором (ініціатором).

У випадку, якщо проєктом рішення пропонується скасувати існуюче рішення ради або внести в нього зміни, до проєкту рішення може додаватись копія такого рішення ради.

Подання пояснювальної записки не вимагається при поданні проєктів рішень, що стосуються земельних питань. Авторам або доповідачам даних проєктів рішень при розгляді цих питань на засіданні постійної комісії необхідно мати інформаційний матеріал.

4. Друкований примірник проєкту рішення повинен мати такі реквізити: на лицевій стороні бланку рішення Ради – назва рішення, нижче – текст проєкту рішення,  у нижньому лівому куті лицьової сторони проєкту – особа, що вносить це рішення (Автор), його (їх) особистий підпис та, за наявності, номер (номери) робочого телефону; на зворотному боці бланку рішення Ради – перелік погоджувальних підписів (віз) із зазначенням прізвищ та ініціалів підписантів.

Примірники проєктів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатами Ради, повинні містити помітку “ПРОЄКТ“.

5.  Текст проєкту рішення повинен складатися з таких частин:

5.1. Мотиваційної, в якій містяться посилання на закони, інші нормативно-правові акти, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

5.2. Резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

5.3. Заключної, що містить пункт, в якому вказана постійна комісія та, при необхідності, посадова особа,  на яких покладається контроль за виконанням рішення, а також вказівка про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.

6. Проєкти нормативно-правових актів, рішень ради оприлюднюються не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Дані вимоги щодо строку оприлюднення не застосовуються до проєктів рішень ради, спрямованих на надання адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого законом строку надання відповідної адміністративної послуги.

7.      Проєкт рішення проходить опрацювання (збір погоджувальних підписів (візи)). Перелік підписантів (віз) з числа керівників виконавчих органів чи інших посадових осіб,  а також постійних комісій ради та заступників, визначає секретар селищної ради, виходячи з предметної належності проєкту рішення, та до компетенції яких органів  належить дане питання. Проєкт рішення проходить візування  у наступній черговості в:

7.1. Керівника виконавчого органу чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання;

7.2.  Голови постійної профільної комісії;

7.3. Секретаря ради.

8.      Візи проставляються на зворотному боці останнього аркуша першого примірника проєкту рішення й розміщуються таким чином: ліворуч - назва посади, праворуч - підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису - дата візування. Візування проєктів рішень, може здійснюватися через систему електронного документообігу. У такому випадку, після візування всіх підписантів до проєкту рішення,  додається у друкованій формі «Лист узгодження».

9.      Візування проєкту рішення є обов’язковим. Організація і контроль візування проєкту рішення  покладається на відповідний відділ. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші (або тексті проєкту рішення) у формі зауважень до проєкту рішення або окремої думки і приєднуються до проєкту рішення. Суб’єкти внесення проєктів рішення зобов’язані подавати проєкт рішення із погоджувальними підписами (візами), отримання погоджувальних підписів (віз) є обов’язком автора проєкту. У випадках, коли авторами проєкту рішення є депутати, депутатські фракції (групи) або постійні комісії – отримання погоджувальних підписів (віз) здійснюється секретарем ради.

10. Проєкт рішення включається в порядок денний сесії після проходження всіх погоджувальних підписів (віз).

11. Друкування та тиражування проєктів рішень та інших матеріалів сесії, автором яких є депутати селищної ради чи постійні комісії ради, проводиться відповідним відділом з примірника, підготовленого відповідно до вимог цього регламенту. У випадках коли проєкт рішення технічно готується виконавчими органами ради, тиражування таких матеріалів сесії здійснюється технічними розробниками таких проєктів.

12.    Не пізніше двох днів до пленарного засідання, а у виняткових випадках та у випадках, передбачених регламентом, не пізніше як за день до пленарного засідання секретар ради здійснює ознайомлення депутатів з проєктами рішень, шляхом направлення проєктів рішень з висновками/рекомендаціями відповідних комісій ради та зауваженнями або окремою думкою виконавчих органів селищної ради на електронні пошти депутатів. При цьому на пленарному засіданні повинен бути наданий кожному депутату порядок денний  та проект бюджетних рішень у паперовому вигляді. За  письмовою заявою депутата  на ім’я секретаря ради, інші проєкти рішення видаються відповідним відділом в друкованому вигляді.

13. Проєкти рішень ради, підготовлені відповідно до ч.5 ст. 13 цього Регламенту, із супровідними документами готуються, надсилаються на ознайомлення та розглядаються з урахуванням підпункту 6 пункту 111 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що передбачає непоширення на такі акти вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

14. Проєкти регуляторних актів розміщують на окремій сторінці офіційного веб-порталу ради, де обов’язково в табличній формі зазначаються:

14.1. Дата оприлюднення проєкту рішення;

14.2. Назва проєкту рішення;

14.3. Автор(и).

Стаття 16. Попереднє обговорення проєктів рішень

1. Секретар ради забезпечує попереднє обговорення проєктів рішень з усіма додатками, що виносяться на розгляд Ради, із обов’язковим виконанням вимог Законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” постійними комісіями, громадськістю.

2. Оприлюднення проєктів нормативно-правових рішень з усіма додатками здійснюється шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті Ради та розсиланням інформації про нові надходження в базі проєктів рішень депутатам Ради.

3. Зауваження, висновки та пропозиції подаються у письмовій формі.

4. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проєкту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій Ради.

Також  поправка/пропозиція може бути оголошеною усно на пленарному засіданні ради під час обговорення відповідного проєкту рішення з чітко визначеним формулюванням такої поправки/пропозиції.

Стаття 17. Пленарні засідання ради

1.      Пленарні засідання є складовою сесії ради. При неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, рішенням ради розгляд питань порядку денного розбивається на два і більше пленарні засідання.

2.      На початку пленарного засідання рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання ради відбувається в наступному порядку:

-        реєстрація депутатів та повідомлення про відсутніх;

-        вступне слово головуючого про відкриття сесії ради;

-        затвердження порядку денного сесії;

-        затвердження регламенту роботи сесії;

-        вирішення процедурних питань проведення сесії;

-        обговорення питань порядку денного та голосування по них;

-        розгляд питання порядку денного „Різне”;

-        закриття сесії ради.

3.      Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради селищний голова. У разі неможливості  виконання цих функції відповідно до чинного законодавства їх виконує секретар ради,  а у випадку неможливості виконання цих функцій і секретарем ради - обраний депутатами головуючий на засіданні. Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради або депутатською фракцією (групою), озвучення документів, пропозицій від комісії, фракції, групи здійснюється визначеним комісією доповідачем.

5.      Робочий день пленарних засідань ради починається, як правило, о 10 годині і триває до 18 години, з обідньою перервою з 13 до 14 години, а також з післяобідніми 20-хвилинними перервами через кожні дві години засідання.

Стаття 18. Дистанційні засідання

1. Для проведення дистанційного засідання ради, у режимі відеоконференції або аудіоконференції, відповідно до ч. 2 ст.3 даного Регламенту, вибір програмного забезпечення для дистанційного засідання та організація проведення дистанційного засідання покладається на секретаря ради.

2. У дистанційному засіданні селищної ради беруть участь селищний  голова, секретар ради, депутати селищної ради та інші особи, присутність яких визнана селищним головою або селищною радою необхідною.

3. Реєстрація, виступи, голосування депутатів селищної ради здійснюється після ідентифікації їх особи під час відеозв’язку.

4. Пропозиції, будь – які документи депутатів селищної ради, для їх використання на дистанційному засіданні, повинні своєчасно надсилатися лише з їх офіційної електронної адреси або оголошуватися під час виступів на дистанційному засіданні.

5. Запис на виступ здійснюється або шляхом попереднього письмового повідомлення секретаря ради або під час дистанційного засідання шляхом підняття руки на пропозицію селищного голови записатися на виступ.

6. Відкрите поіменне голосування під час  дистанційного пленарного засідання сесії відбувається наступним чином:

1) головуючий називає прізвище та ім’я зареєстрованих на дистанційному засіданні депутатів в алфавітному порядку; депутат, якого назвав головуючий, у відповідь називає своє прізвище, ім’я та особисто голосує, промовляючи «голосую за», «голосую проти», «утримався».

3) після кожного голосування головуючий повідомляє про те, що волевиявлення депутата  зафіксовано.

У разі, якщо з технічних причин депутат не зміг проголосувати, йому повторно надається така можливість.

Після завершення кожного голосування головуючий  повідомляє  про результати голосування за проєкт рішення та оголошує про результати прийнятого селищною радою рішення.

7. Під час дистанційного засідання здійснюється його відеозапис.

1) ведеться Протокол, що має бути підписаний упродовж 10 днів.

2) Звукозапис усіх пленарних засідань зберігається упродовж каденції ради.

   Стаття 19. Сесії ради

1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Участь депутатів у пленарному засіданні визначається за їх підписами при реєстрації, а також, при наявності, програмно-технічним комплексом системи електронного голосування, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо присутності оголошуються головуючим на початку засідання.

2.      У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за згодою голів фракцій (груп) може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший, встановлений ними день, але не більше, ніж на два тижні.

3.      У ході проведення пленарного засідання сесії ради, у разі потреби, за пропозицією головуючого може проводитися перереєстрація депутатів.

Стаття 20. Обов'язки депутата селищної ради на засіданні селищної ради

1. Депутат селищної ради на її засіданні зобов'язаний:

1) реєструватися на кожному засіданні та особисто брати участь у пленарному засіданні селищної ради та засіданнях постійних комісій;

2) дотримуватися Регламенту роботи сесії та порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні;

3) виступати тільки з дозволу головуючого на засіданні;

4) у виступі чи питанні не допускати особистих звернень до присутніх у залі засідань, крім як до доповідача (співдоповідача) та головуючого на засіданні;

5) не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань, таких, що завдають шкоду честі та гідності громадян, не закликати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання селищної  ради та їх висловлювань, необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

2. У випадку порушення зазначених вимог особа, що виступає або ставить питання, може бути позбавлена слова без попередження головуючим на засіданні. До такої особи можуть бути застосовані інші заходи, визначені цим регламентом. Вказаним особам для повторного виступу або питання слово не надається.

Стаття 21. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні

1. Головуючий на засіданні ради:

1.1. Відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях;

1.2. Виносить на обговорення проєкти рішень, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність письмових пропозицій та поправок;

1.3. Інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

1.4. Організовує розгляд питань;

1.5. Повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

1.6. Надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я, прізвище та посаду відповідної особи;

1.7. Створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

1.8. Ставить питання на голосування, оголошує його результати;

1.9. Неухильно дотримується Регламенту та забезпечує його дотримання всіма присутніми на засіданні;

1.10. Робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

1.11. Вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;

1.12. Здійснює інші повноваження, що випливають з Регламенту.

2. Головуючий на засіданні селищної ради має право:

2.1. Позбавити особу, що виступає, слова, якщо вона порушує вимоги цього регламенту, виступає не за порядком денним, використовує образливі висловлювання;

2.2.  Звертатися за довідками/консультаціями до депутатів та посадових осіб виконавчих органів селищної ради;

2.3.  Надавати слово для виступу з обговорюваного питання: заступникам селищного голови, керівникам структурних підрозділів виконавчих органів ради та особам, що присутні на засіданні.

2.4.  Зупиняти незаплановані дебати;

2.5.  Зупиняти дебати, які не стосуються питання, що обговорюється;

2.6. Перервати засідання у випадку виникнення в залі засідань надзвичайних ситуацій, а також грубого порушення громадського порядку.

2.7. Позбавляти за порушення порядку та вимог регламенту  права присутності на пленарних засіданнях  сесій селищної ради присутніх осіб, але не більше ніж на 5 засідань підряд. Дане положення не застосовується до  депутатів та секретаря селищної ради;

2.8. Надавати доручення у межах своїх повноважень.

3. Під час виступів на засіданні головуючий не має права коментувати чи давати оцінки щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у Регламенті.

4. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

Стаття 22. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного

1.      Проєкт порядку денного пленарного засідання оголошується головуючим на початку та приймається за основу більшістю від присутніх.  Як правило, першими питаннями порядку денного розглядаються бюджетні питання, а останніми - звернення селищної  ради, депутатів, депутатські запити.  Пропозиції про зміни та доповнення до проєкту порядку денного (виключення окремих питань, що не потребують інформування громади, зміна черговості розгляду вже включених питань тощо) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення по пропозиціях про зміни або доповнення в порядку денному ухвалюється більшістю від присутніх.

2.      Порядок денний приймається більшістю депутатів від присутніх на пленарному засіданні. У разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

3.      Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

4.      Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проєктів, які підлягають розгляду.

5.      Головуючий на засіданні може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне рішення приймається радою більшістю від присутніх.

6.      Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити раді повідомлення, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.

7.      Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням Ради. У ході пленарного засідання Рада має право повернутись до внесення змін до порядку денного, таке повернення здійснюється рішенням Ради за пропозицією депутата, депутатської фракції (групи) та ухвалюється більшістю від присутніх.

8.  Питання порядку денного, не розглянуті на поточному пленарному засіданні сесії ради та/або внесені під час засідання, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні.

Стаття 23. Депутатський запит, депутатське запитання. Оголошення, заяви

1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата селищної ради до посадових осіб ради і її органів,  селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або  зареєстровані на відповідній території.

2. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або  роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано  депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання  не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення  по ньому не приймається.

3.Порядок розгляду депутатського запиту:

3.1.Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної  ради або групою депутатів попередньо або на пленарному  засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню  до порядку денного пленарного засідання ради, та розглядається у загальному порядку.

3.2.Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні селищної ради.

3.3. Рада може зобов’язати відповідний орган подати  у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата селищної  ради.

3.4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь  на нього відповідній раді і депутату селищної ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані  письмово повідомити раді та депутатові селищної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі  необхідності розглядається на пленарному  засіданні ради. 

3.5. Депутат селищної ради має право дати оцінку відповіді  на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит  може бути проведено обговорення, якщо на цьому  наполягає  не менше ¼  присутніх на засіданні депутатів селищної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про  дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи  мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 1. Депутат селищної ради має право на оголошення чи заяву з дозволу головуючого на пленарному засіданні. Такі оголошення та заяви здійснюються після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання ради в «Різному».

Стаття 24. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання

1.      Доповіді та співдоповіді, виголошуються з трибуни (у разі наявності) або стоячи перед депутатами; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця.

2.      Порядок виступів і запитань проводиться шляхом підняття рук.

3.      Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції (групи) чи постійної комісії ради, зазначає їх назву.

4.      Після доповіді та співдоповіді запитання доповідачам можуть ставити депутати ради та селищний голова. Запитання повинні бути чіткими, зрозумілими і, по можливості, короткими. Забороняється використовувати надане для запитання слово для здійснення виступу.

5.      На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості. Головуючий на засіданні за погодженням з радою може встановити іншу черговість виступаючих.

6.      Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій (груп) для висловлення узагальнених позицій фракції (групи).

7.      Депутату селищної ради, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу (тривалістю до 3 хвилин). Окрім цього, депутати мають право на запитання та виступ з приводу внесеної пропозиції чи поправки (тривалістю до 2 хвилини).

8.      Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

9.      В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення ради, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

-        представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд ради проєкт рішення в порядку місцевої ініціативи чи представнику загальних зборів;

-        особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду радою пропозицій громадських слухань;

-        представнику ініціативної групи при вирішенні питань про створення органів самоорганізації населення;

-        головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, квартальних, вуличних, будинкових комітетів;

-        головам батьківських комітетів навчальних закладів;

-        депутатам Уманської районної ради;

-        депутатам Черкаської обласної ради;

-        народним депутатам України.

-        заступникам селищного голови, керівникам структурних підрозділів виконавчих органів ради.

10.    Депутат, ім’я якого було згадано під час виступу, має право на беззаперечне проголошення репліки. Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою.

11.    Усі виступи, доповіді, співдоповіді, запитання тощо здійснюються з обов’язковим застосуванням звукофіксуючої техніки, а при необхідності звукопідсилювальної техніки.

Стаття 25. Вимоги до виступів на пленарному засіданні ради

1.      Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу.

  Головуючий на засіданні на прохання особи, що виступає, може продовжити час для виступу на більш тривалий.

2.      Депутат (крім головуючого, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від депутатської фракції (групи), доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням ради, прийнятим без обговорення.

3.      Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

4.      Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається одразу після звернення.

Стаття 26. Тривалість виступів на пленарному засіданні

1.      Головуючий надає слово для виступу наступної тривалості:

-   доповідь з питань порядку денного - до 20 хв.;

-   співдоповіді - до 10 хв. кожна;

-   запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях  - до 20 хв.;

-   обговорення доповіді - до 10 хв.;

-   виступ в обговоренні - до 3 хв.;

-   повторний виступ - до 1 хв.;

-   запитання - до 1 хв.;

-   відповідь  на запитання - до 3 хв.;

-   оголошення, звернення - до 3 хв.

Стаття 27. Перерви для узгодження позицій фракцій (груп)

Після обговорення питання порядку денного до початку голосування депутатська фракція (група) має беззаперечне право на перерву для узгодження позицій. Така перерва надається головуючим без прийняття процедурного рішення ради тривалістю, про яку просить ініціатор, але не більше 20 хвилин. Перерва надається на вимогу голови (за його відсутності – заступника голови) депутатської фракції (групи).

Стаття 28. Закінчення обговорення питань

1.      Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: «Голосуємо».

2.      З моменту виголошення такого заклику головуючого надання слова заборонено, слово може надаватися тільки щодо процедурних питань, способу чи порядку голосування.

Стаття 29. Види та способи голосування

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

2. Поіменне голосування здійснюється шляхом оголошення волевиявлення депутата та селищного голови (у  ході голосування один із членів лічильної комісії оголошує в алфавітному порядку прізвища та імена депутатів. Депутат, прізвище, якого оголошено, чітко заявляє про свою позицію: “за”, “проти”, “утримався”).

3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-порталі ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 30. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради або у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку волевиявлення. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

2.1. Час і місце проведення голосування;

2.2. Порядок заповнення бюлетеня;

2.3. Критерії визнання бюлетеня недійсним;

2.4. Порядок організації голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються відповідним відділом ради за формою, затвердженою процедурним рішенням ради.

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

4.1. Отримує від відповідного відділу ради складений в алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування.

4.2. Готує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

5. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування. Депутату заборонено демонструвати зміст бюлетеня після його заповнення. Примушування депутатів до розкриття волевиявлення повинні бути попереджені й припинені лічильною комісією, а за необхідності мають бути сповіщені правоохоронні органи щодо кримінального проступку, передбаченого ст. 351 КК України.

6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування та здійснює підрахунок голосів.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії затверджується радою.

Стаття 31. Порядок голосування та прийняття рішення ради

 1. Рішення ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:

- головуючий на засіданні зачитує проєкт рішення і ставить на голосування «за основу»;

- головуючий на засіданні ставить запитання щодо наявності у депутатів зауважень та доповнень до проєкту рішення;

- проєкт рішення ставиться на голосування «у цілому», як рішення ради.

Якщо наявні зміни та доповнення:

- розглядаються та  ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проєкту;

- проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу ради.

2.      Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. Пропозиції, поправки та доповнення можуть оголошуватися з голосу (за наявності та необхідності - від мікрофона), або за вимогою головуючого на засіданні подаються йому в письмовому вигляді.  На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що не були відкликані. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, який ініціював внесення тексту. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.

3.      У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться.

4.      Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування й до оголошення його результатів слово нікому не надається.

5.      Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати.

6.      Проєкт рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. За пропозицією головуючого, секретаря ради, депутата, що підтримана процедурним рішенням ради, проеєкт рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проєкту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування відразу або після оголошеної перерви чи на черговому пленарному засіданні сесії. У разі неприйняття рішення після повторного голосування – проєкт рішення, пропозиція, доповнення чи поправка вважаються відхиленими.

7.      У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення за усною заявою депутата відразу після голосування за питання порядку денного негайно, тобто до початку обговорення наступного за черговістю проєкту рішення порядку денного, проводиться переголосування без обговорення або ж за усною заявою такого депутата його позиції за”, “проти”, “утримався” зараховуються з голосу з обов’язковим занесенням таких відомостей до протоколу сесії ради. У випадку наявності заперечень про таке повторне голосування, дане питання вирішується за процедурним рішенням ради. Зміна депутатом чи головуючим позиції голосування після закінчення процедури голосування, не допускається.

8.      Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про повторне голосування.

9.      Результати голосування з будь-якого питання (у т.ч. процедурного рішення) надаються на прохання депутата, помічників-консультантів депутата селищної  ради, селищного голови, його заступників, а також на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Така інформація надається за будь-який період.

Стаття 32. Рішення ради

1.      На пленарних засіданнях рада може приймати нормативно-правові, ненормативні та інші акти у формі:

- рішення ради, прийнятого у межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричиняє певні юридичні наслідки;

- доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради й містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

- звернення - рішення ради, зверненого до суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

- заяви - рішення ради, що містить у собі виявлення позиції ради з певних питань;

- процедурне рішення - рішення, прийняте радою з процедурних питань.

2.      Рішення ради приймається на її пленарному засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 14 депутатів або 13 депутатів і селищний голова. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення процедури голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування (відповідно до цього регламенту).

3.      Прийняття рішень спрямованих на одноразове відхилення від закріплених у Регламенті положень здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради.

4.      Не пізніше п’ятого дня з моменту прийняття радою рішення селищний голова зобов’язаний підписати прийняте рішення або скористатись правом зупинення рішення ради  (частина 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

5.      Якщо рішення було зупинене, то рада зобов'язана у двотижневий термін повторно розглянути рішення на пленарному засіданні. Про зупинення прийнятого радою рішення селищний  голова виносить розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення. Для розгляду зупиненого селищним головою рішення скликається позачергове засідання сесії, яка повинна відбутись не пізніше 14 днів від моменту винесення головою вето (розпорядження про зупинення рішення ради). Таке питання може бути розглянуто на черговій сесії, якщо дата проведення чергової сесії призначена не пізніше 14 днів із дня винесення селищним головою розпорядження про зупинення рішення ради. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови й підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності, та селищний голова зобов’язаний підписати текст прийнятого рішення негайно.

6.      Рішення ради з мотивів їх невідповідності Конституції України або чинним законодавством України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку. Рада не має права виносити рішення, що суперечать раніше прийнятим рішенням ради індивідуальної дії, зокрема, у випадку прийняття відмовного рішення ради індивідуального характеру, відповідне питання може бути внесено на розгляд ради після скасування попереднього відмовного рішення ради в судовому порядку.

Стаття 33. Особливості розгляду питання порядку денного "Різне"

1.      Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання ради депутатам надається право виступити у "Різному", яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності, роботи виконавчих органів ради тощо.

2.      Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

3.      Рішення з питань, обговорюваних у "Різному",  не приймаються, голосування не проводиться.

Стаття 34. Окремі особливості підготовки та розгляду проєкту бюджету

З метою впорядкування та підвищення ефективності ухвалення рішень про бюджет радою може бути прийнятий Бюджетний регламент - окремий порядок розробки, підготовки, розгляду та ухвалення проєктів рішень щодо бюджету, внесення до нього змін, а також ухвалення пов’язаних із бюджетним процесом рішень.

Стаття 35. Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів ради

Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів селищної ради відбуваються відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 36. Рішення ради з процедурних питань

1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (у тексті - процедурне рішення), зазначених у цьому регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і як таке, що не потребує окремого документального оформлення.

2. Процедурне рішення приймається одразу після обговорення й заноситься до протоколу пленарного засідання ради.

3. Процедурними, зокрема, вважаються рішення:

3.1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання, внесення до нього змін (зміна черговості розгляду питань);

3.2. Про повторне голосування та переголосування;

3.3. Про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

3.4. Про терміновість питань порядку денного;

3.5. Про визначення способу проведення голосування;

3.6. Про поіменне (у т.ч. шляхом оголошення позиції) голосування;

3.7. Про перерву в засіданні, продовження роботи під час встановленої регламентом перерви, перенесення чи закриття засідання;

3.8. Про проведення додаткової реєстрації (перереєстрації) і спосіб перереєстрації;

3.9.  Про надання додаткового часу для виступу;

3.10. Про зміну черговості виступів;

3.11. Про надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їх виступів;

3.12. Про форму бюлетеня для таємного голосування;

3.13. Про перерахунок голосів під час голосування шляхом підняття руки або таємного голосування;

3.14. Про взяття інформації лічильної комісії до відома;

3.15. Про обговорення відповіді на депутатський запит;

4.При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

5.Процедурне рішення приймається більшістю присутніх на пленарному засіданні ради.

 Стаття 37. Набрання чинності рішень ради. Оприлюднення рішень ради та результатів голосування

1. Остаточний текст рішення ради, у яке вносилися поправки, зміни на пленарному засіданні ради, доопрацьовується, з урахуванням внесених змін та доповнень, автором проєкту,  відповідним відділом, секретарем ради.

2. Рішення ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший, пізніший термін введення цих рішень у дію. Усі, без винятку, рішення ради опубліковуються на офіційному веб-порталі ради або в інший визначений у рішенні спосіб не пізніше 10 робочих днів після їх підписання.

3. Контроль за оприлюдненням рішень ради здійснює секретар ради.

Стаття 38. Протокол, відеотрансляція або фонограма пленарного засідання ради

1. Засідання ради протоколюються секретарем ради. Протокол пленарного засідання ради оформляється відповідно до інструкції з діловодства, затвердженої розпорядженням голови. У протоколі фіксуються:

- день, місце, початок і час закінчення засідання ради, тривалість перерв;

- прізвище та ім'я головуючого на засіданні ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії ради депутатів оформлюється як додаток до протоколу);

- прізвища та імена присутніх на засіданні ради запрошених членів територіальної громади та посадових осіб;

- порядок денний пленарного засідання ради;

- перелік рішень;

- зміни та доповнення до проєктів рішень ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;

- заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

- запити депутатів ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

- повідомлення (як додатки до протоколу).

2. Аудіозапис (відео) ведення пленарних засідань сесій ради є невід’ємною частиною протоколу засідання.

3. Запис дистанційного засідання ради є невід’ємною частиною протоколу засідання.

4. Протокол оформляється у 30-денний термін. Протокол підписується головою, секретарем ради, членами лічильної комісії.

РОЗДІЛ IIІ.  ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 39. Правові засади діяльності депутатів Ради

 1. Порядок діяльності депутата, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конститу­цією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами та цим Регламентом.
 2. Депутат набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі.
 3. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення підсумків вибо­рів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата.
 4. Депутат є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого са­моврядування.
 5. Депутат має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворю­ваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 40. Права та обов'язки депутата

1.      Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе зобов'язання перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. У випадку порушення чинного законодавства, виявлення конфлікту інтересів, участі в корупційних діяннях або сприянні іншим особам, депутат місцевої ради, позбавляється депутатського мандату в порядку та спосіб, визначені чинним законодавством України.

2.      Депутат ради зобов'язаний виконувати обов’язки, покладені на нього чинним законодавством та цим регламентом, у т.ч. брати участь у роботі ради, роботі постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.

3.      Діяльність депутата висвітлюється на офіційному веб-порталі ради шляхом розміщення інформації про депутатську діяльність, засоби зв’язку з депутатом, статистичні дані про відвідування пленарних засідань, засідань постійних і тимчасових комісій. Окрім цього, депутат може звернутись із проханням розмістити направлені запити, внесені проєкти, пропозиції, поправки, виступи, дані про входження і роботу депутата у комісіях і органах, утворених радою, дані про зустрічі з виборцями, роботу в раді, громадську і наукову діяльність, статті, публікації в ЗМІ тощо. Така інформація розміщується за даними, наданими депутатом.

4.      Селищний  голова та депутати періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язані звітувати про свою роботу перед виборцями. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення. Депутат зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення на веб-порталі ради, а також провести звітну зустріч із виборцями в термін, указаний вище. Інші процедурні моменти звітування депутата визначаються чинним законодавством України, або окремим рішенням ради. Депутату заборонено заміняти звіти та звітні зустрічі виступами в ЗМІ, а такі виступи можуть лише доповнювати процедуру звітування.

5.      Депутат має право на депутатське звернення, яке оформлюється письмово та надсилається адресату.

6.      Депутат на території громади має право на невідкладний прийом будь-якою службовою особою підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також органів влади, у т.ч. правоохоронних органів, державних адміністрацій. Таке право реалізується шляхом безумовної негайної зустрічі відповідної службової особи та депутата. Здійснюючи таке право, депутат повинен пред’явити посвідчення та повідомити про бажання зустрітись із службовою особою в порядку невідкладного прийому. Службова особа, до якої звернувся депутат із вимогою невідкладного прийому, зобов’язана перервати усі заплановані справи (оголосити коротку перерву в нараді, перервати службові спілкування, розгляд документів, прийом громадян тощо) і негайно провести прийом депутата для заслуховування його вимог, заяв, скарг чи пропозицій. Депутати повинні використовувати право невідкладного прийому таким чином, щоб такий прийом був зумовлений нагальними та особливо важливими справами, тривав якомога оперативніше та не завдавав невиправданих втручань у роботу службової особи.

7.      Депутат має право порушувати питання про недовіру посадовим особам органів місцевого самоврядування –  селищному голові, особам, яких рада обирала або давала згоду на призначення. Це право реалізується через внесення відповідного проєкту рішення в порядку, визначеному регламентом та чинним законодавством України. Проєкт рішення повинен містити чіткі й послідовні мотиви недовіри (порушення вимог закону, ігнорування законних вимог, порушення норм моралі, професійної етики тощо). Наслідки висловлення недовіри для особи визначаються чинним законодавством України та рішеннями ради.

8.      Депутат має право порушувати питання про розпуск виконавчого комітету селищної ради.

Рішення про розпуск органів ради та/або недовіру посадовим особам місцевого самоврядування підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та на веб-порталі ради. Рішення може бути обговорено на громадських слуханнях, що проводяться в порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.      Депутат має право вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території. Таке право реалізується через внесення письмової пропозиції депутата до секретаря ради із вказуванням, інформацію якого органу чи посадової особи пропонується заслухати на пленарному засіданні ради, також вказується предмет та обсяг звітування і причини такої необхідності. Секретар ради повідомляє відповідний орган або службову особу про дату і час пленарного засідання, на розгляд якого винесено питання щодо звіту (інформації) цього органу (посадової особи), а також зазначає предмет і обсяг звітування (інформування). У відповідності до ч. 2 ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

Стаття 41. Розгляд депутатом місцевої ради пропозицій, заяв і скарг громадян

1. Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування,  до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян; систематично веде прийом громадян.

2. Депутат місцевої ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов'язані розглянути їх відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата місцевої ради.

3. Депутат місцевої ради в межах своїх повноважень здійснює контроль за розглядом відповідними органами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органами об'єднань громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.

4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатові місцевої ради в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов.

 Стаття 42. Депутатське звернення

1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

5. Якщо депутат місцевої ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до цього Регламенту та Законодавства України.

Стаття 43. Помічники-консультанти депутата селищної ради

1. Депутат селищної ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. 
2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата місцевої ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат місцевої ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. 

3. Помічник-консультант депутата місцевої ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України. Права, обов’язки та умови діяльності помічників-консультантів депутата місцевої ради визначаються окремим положенням.

Стаття 44. Депутатські групи та фракції

1.      Депутати можуть об’єднуватись у депутатські групи та фракції для спільної роботи із здійснення депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Членство депутата ради в депутатських групах та фракціях не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

2.      Депутатська група та фракція створюється на установчому засіданні членів групи, фракції. Група, фракція повинна мати свою назву. Депутатська група, фракція може мати свою символіку та має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу групи та фракції. Депутатська група складається з не менше трьох депутатів, фракція складається з не менше двох депутатів.

3.      Технічне забезпечення функціонування депутатських груп та фракцій здійснюють посадові та службові особи ради. Для роботи депутатських груп та фракцій виділяються приміщення, обладнані необхідними меблями та копіювальною технікою, якими депутатські групи та фракції користуються почергово відповідно до графіку, погодженого між депутатськими групами та фракціями.

4.      Групи та фракції на внутрішніх засіданнях можуть затверджувати положення про роботу  груп, фракцій.

5. Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені ради.

Стаття 45. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій та груп

1. Кожна депутатська фракція або група реєструється. Умовою реєстрації є надходження в раду підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про сформування. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвища голови депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція (група) зобов’язана інформувати раду про виникнення змін у складі депутатської фракції (групи).

2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція та депутатська група вважаються створеними з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні ради.

3. Про вступ до депутатської фракції (групи) нових членів головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської фракції (групи) та новими членами фракції (групи).

4. Про виключення депутата з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції (групи).

Стаття 46. Права депутатських фракцій та груп

1. Депутатські фракції та групи мають права, передбачені чинним законодавством України, у т.ч. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.

2. Депутатські фракції та групи мають право на обов’язкове оголошення перерви у пленарному засіданні ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання (пропозиції, поправки, доповнення) для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської фракції, групи.

3. Депутатські фракції та групи мають право на представництво в постійних і тимчасових комісіях.

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ РАДИ

Стаття 47. Комісії ради

1. Рада утворює постійні та тимчасові контрольні комісії. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається окремим положенням.

2. Рішення про утворення постійних комісій селищної  ради, затвердження їх персонального складу та обрання голів постійних комісій приймається рішенням ради. Питання обрання заступника голови та секретаря комісії вирішуються відповідною постійною комісією самостійно.

3. Кількість, назви, функціональна спрямованість постійних комісій визначається окремим рішенням ради.

4. Депутат (окрім секретаря ради) зобов’язаний увійти до складу однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі.

5. За рішенням ради протягом терміну її повноважень можуть створюватись інші комісії у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 48. Постійні комісії ради

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради.

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

Стаття 49. Тимчасові контрольні комісії ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 50. Порядок відкликання голів та членів постійних комісій

1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

1.1. За рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без урахування голосу самого голови постійної комісії);

1.2. За ініціативи не менш як третини депутатів від загальної кількості ради;

1.3. За рішенням депутатської фракції (групи), членом якої є даний депутат, який обіймав посаду голови за пропорційним представництвом (у випадку припинення членства депутатська фракція (група) делегує іншого члена фракції (групи).

2. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ із питань, віднесених до його компетенції.

3. Голова постійної комісії вважається відкликаним у випадку прийняття про це рішення ради, що приймається більшістю від загального складу ради. Відкликаний голова постійної комісії стає членом цієї комісії, якщо ним не подано заяву про входження до іншої постійної комісії. Рада зобов’язана розглянути питання обрання нового голови постійної комісії та прийняти рішення.

4. За заявою депутата та рішенням ради депутат може бути обраний в іншу постійну комісію.

Стаття 51. Правові засади статусу і діяльності селищного голови, секретаря ради, заступника селищного голови

1. Повноваження селищного голови, секретаря Ради, заступника селищного голови визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

2. Селищний голова, секретар ради, заступник селищного голови працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 52. Селищний голова

1. Селищний голова є головною посадовою особою Маньківської селищної територіальної громади .

2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Строк повноважень селищного  голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

4. Селищний голова очолює виконавчий комітет Ради.

5. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

6. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

7. Повноваження селищного голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

8. Повноваження новообраного селищного голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні ради, на якому Маньківською селищною територіальною  виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

9. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії Маньківської селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

10. У разі звільнення з посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження селищного голови здійснює секретар Ради.

11. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

12. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

13. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного селищного голови.

14. Селищний голова:

14.1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання  Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

14.2. Організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;

14.3. Підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

14.4. Вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

14.5. Вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

14.6. Вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

14.7. Здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;

14.8. Скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

14.9. Забезпечує підготовку на розгляд Ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

14.10. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за попереднім обговоренням та погодженням сесії селищної ради;

14.11. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

14.12. Вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

14.13. Вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

14.14. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого комітету;

14.15. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

14.16. Представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

14.17. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;

14.18. Укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

14.19. Веде особистий прийом громадян;

14.20. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

14.21. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

14.22. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

14.23. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

15. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

16. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

17. Селищний голова щорічно звітує відповідно Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Ради.

18. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

19. На вимогу не менше половини депутатів Ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 53. Дострокове припинення повноважень селищного голови

1. Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:

1.1. його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

1.2. припинення його громадянства;

1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; 

1.7. його смерті.

2. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

3. Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу. 

5. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими ч. 6 — 10 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання селищного голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 30 осіб.

Кількість членів ініціативної групи у разі відкликання селищного голови становить не менше 10 осіб.

7. На підтримку пропозиції про відкликання селищного голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний селищним головою.

8. Збір підписів у разі відкликання селищного голови проводиться протягом 10 днів.

9. Територіальна виборча комісія після надходження підписних листів та документів проведених зборів здійснює аналіз на відповідність їх оформлення вимогам цього Закону та Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", перевіряє дотримання порядку збору підписів на підтримку пропозиції про відкликання з посади за народною ініціативою, вибірково перевіряє достовірність відомостей про громадян, що містяться в підписних листах, та їхніх підписів (не менше 10 відсотків від загальної кількості), за результатом чого приймає рішення, передбачене частиною восьмою цієї статті, протягом десяти днів з дня їх отримання

10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою селищного голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії Радою більшістю голосів від її складу.

11. У разі прийняття Радою рішення про відкликання селищного голови за народною ініціативою або у разі подання до Ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду селищного голови, про відкликання селищного голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження  селищного голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради України може призначити позачергові вибори селищного голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищного голови може порушуватись перед Верховною Радою України, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

13. У разі дострокового припинення повноважень селищного голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень селищного голови. Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається виборчим законодавством.

14. Повноваження селищного голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

14.1. З підстав, зазначених у п. 1, 2, 5, 6 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

14.2. З підстав, зазначених у п. 3, 31 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня, наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення Ради;

14.3. З підстав, зазначених у ч. 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;

14.4. У випадку, передбаченому ч. 5 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

14.5. У випадку, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня прийняття Радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень міського голови.

Стаття 54. Секретар селищної ради

 1. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
 2. Секретар селищної ради  обирається радою з числа депутатів за пропозицією селищного голови шляхом таємного голосування на строк повноважень селищної ради.
 3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд  ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:
 • на день проведення першої сесії ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;
 • Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;
 • протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
 • на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
 • посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.

4    Секретар селищної ради:

1) організовує підготовку сесій селищної ради; питань, що вносяться на розгляд селищної ради;

2) забезпечує своєчасне доведення рішень селищної ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

3) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

4) сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їхніх повноважень;

5) організовує за дорученням селищної ради відповідно до чинного законодавства України здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

6) забезпечує зберігання офіційних документів селищної ради та забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку, в тому числі до електронних носіїв, на яких зафіксована інформація про проведення пленарних засідань селищної ради;

7) повідомляє депутатів ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії селищної ради та її пленарних засідань, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

8) вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю селищної ради та її органів.

5. У разі невмотивованої відмови селищного голови або його неможливості скликати сесію ради:

1) скликає сесії селищної  ради, повідомляє депутатам ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії селищної ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

2) веде сесії селищної ради та підписує її рішення.

6. Секретар селищної ради у разі дострокового припинення повноважень селищного голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень здійснює повноваження селищного голови.

7. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

Секретар селищної ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд селищної ради на вимогу не менш як половини депутатів від загального складу селищної ради.

Стаття 55. Виконавчий комітет ради

1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

2. Після закінчення повноважень ради та селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою.

4. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією селищного голови.

5. Виконавчий комітет ради утворюється у складі селищного голови, заступника (заступників)  селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

6. До складу виконавчого комітету ради входять також за посадою секретар Ради та староста (старости).

7. Очолює виконавчий комітет ради селищний голова.

8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету Ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для селищного голови.

10. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

11.Постійні комісії ради є органами ради, що здійснюють контроль за виконанням рішень виконавчого комітету.

12. Загальний контроль за виконанням рішень виконавчого комітету організовує селищний голова, а у разі його відсутності – секретар виконкому.

13.Індивідуальний контроль за виконанням окремих рішень виконавчого комітету здійснюється посадовими особами визначеними відповідальними за їх виконання безпосередньо рішенням виконкому.

14.На вимогу не менше половини депутатів ради голова виконавчого комітету – селищний голова,  зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який  визначений ними термін. 

15. Після заслуховування звіту селищного голови, заступника, начальників відділів апарату виконавчого комітету Рада проводить його обго­ворення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.

16. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

Стаття 56. Повноваження виконавчого комітету ради

1. Виконавчий комітет Ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет Ради:

2.1. попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Ради;

2.2. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради, а також їх посадових осіб.

3. Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Ради та селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому органу Ради.

Стаття 57. Організація роботи виконавчого комітету ради

1. Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.

2. Засідання виконавчого комітету Ради скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

3. Засідання виконавчого комітету Ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 58. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради

1. Рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.

2. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів Ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Відділи, управління та інші виконавчі органи Ради є підзвітними і підконтрольними Раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і селищному голові.

4. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, — за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

5. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи Ради затверджуються Радою. 

Стаття 59. Лічильна комісія

1.      Для проведення таємного голосування, для підрахунку голосів  депутатів, рішенням сесії затверджується лічильна комісія.

2.      Лічильна комісія формується за пропозиціями головуючого, депутатських фракцій та груп або депутатів.

3. До складу лічильної комісії мають право увійти представники кожної депутатської фракції (групи). Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії для поіменного голосування здійснюється головуючим.

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито, крім випадків таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

5. Лічильна комісія для поіменного голосування на пленарному засіданні обирається радою зі складу депутатів, що присутні на засіданні у кількості 2 осіб. До складу лічильної комісії мають право увійти представники кожної депутатської фракції (групи). Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії для поіменного голосування здійснюється головуючим.

Стаття 60. Староста

 1. Староста затверджується селищною радою на строк її повноважень за пропозицією селищного голови у селах територіальної громади, визначених рішенням ради.
 2. Староста є членом виконавчого комітету селищної ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.
 3. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про старосту, затвердженим селищною радою.

Стаття 61. Повноваження старости

1. Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного села у виконавчих органах селищної ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях селищної ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях селищної ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села;

4) сприяє жителям відповідного селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проєктів рішень селищної ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села та інформує селищного голову, виконавчі органи селищної ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі;

13) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

 2. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний селищному  голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

3. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 

РОЗДІЛ V.  ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ

Стаття 62. Депутатська етика

1. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики: 
1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано; 
2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях; 
3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, етики спілкування, честі і гідності; 
4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках; 
5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп або фракцій, окремих депутатів місцевих рад; 
6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень. 
2. Статутом відповідної територіальної громади чи іншими нормативно-правовими актами, виданими нею, можуть бути встановлені також інші правила депутатської етики та заходи впливу щодо тих депутатів місцевих рад, які порушують ці правила. 
3. На депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». 
Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 01 квітня подавати декларацію про майно,  доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Стаття 63. Дисципліна та етика в селищній раді

1. Депутатам, селищному голові, запрошеним та присутнім особам забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності.

 2. Особи, присутні на пленарних засіданнях сесій селищної ради, засіданнях постійних чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп або фракцій не повинні перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Присутні особи зобов'язані утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

3. Депутат зобов'язаний попередити про свою передбачувану відсутність на пленарному засіданні сесії селищного голову, секретаря селищної ради чи голову відповідної постійної комісії. Якщо в ході засідання депутат прийняв рішення припинити свою участь у засіданні, він зобов'язаний повідомити про це головуючого на засіданні.

4. Депутат, який одержав право виступу на засіданні, не повинен допускати образливих висловлювань, використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп або фракцій, окремих депутатів. Якщо депутат, виступаючи, зневажає це правило, головуючий на засіданні має право перервати виступ та позбавити його права виступу. Перевищення часу виступу не допускається.

5. Депутати, присутні на засіданні ради, зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд, посвідчення депутата.

6. Якщо депутат вважає себе ображеним грубим чи бездоказовим обвинуваченням на свою адресу, він має право подати відповідну скаргу на ім'я селищного голови. Про результати розгляду скарги  комісія чи селищний голова інформує селищну раду на пленарному засіданні.

7. Голосування за інших депутатів чи голосування сторонніми особами (у тому числі помічниками-консультантами) забороняється.

8. Селищний голова,  депутати, інші присутні на пленарному засіданні ради особи зобов’язані дотримуватись вимог цього регламенту.

9. Депутат ради зобов’язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції» та окремим рішенням ради.

Стаття 64. Конфлікт інтересів

1. Селищний голова, секретар, депутат селищної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

2. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань депутатської діяльності та регламенту, правопорядку, оборони та боротьби з організованою злочинністю.

Стаття 65. Відповідальність за порушення вимог регламенту, дисципліни та етики в селищній раді

1. За порушення вимог цього регламенту до порушника можуть застосовуватись такі заходи впливу (стягнення):

1.1. Догана;

1.2. Сувора догана;

2.  Стягнення у формі Догани та Суворої догани застосовуються за рішенням ради простою більшістю голосів.

3. За систематичне (два і більше рази поспіль) невідвідування без поважних причин пленарних засідань Ради, засідань постійної чи тимчасової контрольної комісій депутату може бути оголошено догану з подальшим оприлюдненням на веб-порталі ради та в місцевих друкованих засобах масової інформації.

4. За тривале (більше п’яти разів протягом року) невідвідування без поважних причин пленарних засідань Ради, засідань постійної чи тимчасової контрольної комісій депутату може бути оголошено сувору догану з подальшим оприлюдненням на веб-порталі ради та в місцевих друкованих засобах масової інформації.

5.  Пропуск депутатом протягом року більш ніж половини пленарних засідань або засідань постійної комісії є підставою для внесення пропозиції про відкликання депутата за народною ініціативою.

6.  За неперсональне голосування депутату може бути оголошено догану з подальшим  оприлюдненням на веб-порталі ради та в місцевих друкованих засобах масової інформації.

7.  Головуючий на засіданні зобов'язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом. До головуючого на засіданні Ради (комісії) можуть бути застосовані стягнення, передбачені даним Регламентом. При цьому, головуючий не може ухилитись від поставлення на голосування питання про застосування до нього стягнення. Окрім цього, до головуючого можуть бути застосовані стягнення у вигляді догани або суворої догани за грубе і очевидне порушення порядку ведення засідання та неналежне виконання обов’язків головуючого, які встановлені даними Регламентом та нормами чинного законодавства.

 

РОЗДІЛ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 66. Повнота та дійсність регламенту

1. Регламент ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від присутніх на засіданні депутатів ради.

2. Цей Регламент регулює діяльність Маньківської селищної ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення Регламенту радою наступного скликання.

3. Контроль за дотриманням регламенту покладається на селищного голову, секретаря ради, постійну комісію з питань депутатської діяльності та регламенту, правопорядку, оборони та боротьби з організованою злочинністю. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні ради.

5. У випадках, не врегульованих цим Регламентом, рада керується чинним законодавством України.

 

 

 

Секретар ради                                                   Алла ПАВЛЕНКО                                  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень