A A A K K K
для людей із порушенням зору
Маньківська громада
Черкаська область, Уманський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 17.01.2023 11:54
Кількість переглядів: 60


ПОВІДОМЛЕННЯ  про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кищенці»  Код ЄДРПОУ 31561125 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб'єкта господарювання Юридична адреса: 20121, Черкаська область, Уманський район, Маньківська селищна громада, с. Кищенці, вул. Дрофи Андрія генерала, 2

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
Контактний номер телефону:

електронна аДреса: оffісе@кіschenzi.сот, +380674722253

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика.

Планова діяльність передбачає встановлення резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива за адресою 20121, Черкаська область, Уманський район, Маньківська селищна громада, с. Кищенці, вул. Дрофи Андрія генерала, 2. Зберігання палива буде у семи сталевих горизонтальних циліндричних резервуарах надземного розташування, загальним об'ємом 368,5 м3 та видача через три паливо-роздавальні колонки. Дизельне паливо та бензин буде використовуватися для заправки автотранспорту ТОВ «Кищенці».

Технічна альтернатива 1.

Зберігання нафтопродуктів на товаристві відбуватиметься у семи наземних резервуарах.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 може бути встановлення підземних резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива. Однак встановлення підземних резервуарів тягне за собою значно більші фінансові затрати та супроводжується значним об’ємом земляних робіт - копання котлованів, перенос існуючих та прокладених нових підземних комунікацій і т.п. Тому технічна альтернатива 1 є більш прийнятною і більш раціональною.

Враховуючи зазначене (незадовільну економічну та екологічну складову встановлення підземних резервуарів), технічна альтернатива 2 не приймається та не розглядається.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Територія діяльності ТОВ «Кищенці» знаходиться на орендованій земельній ділянці, за адресою 20121, Черкаська область, Уманський район, Маньківська селищна громада, с. Кищенці, вул. Дрофи Андрія генерала, 2. КаДастровий номер 7123183000:02:002:0506, цільове призначення: 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 2,9265 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Розміщення об'єкта планової діяльності на інших територіях є недоцільним оскільки діяльність здійснюватиметься в межах існуючого виробничого майданчика, де наявні інженерні комунікації, будівлі та споруди з необхідною інфраструктурою для нормального функціонування, тому територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив полягає у вирішенні проблеми щоденної потреби в заправці автотранспорту підприємства пальним. Запас пального, який зберігається в резервуарах дозволяє уникнути залежності від постачальників. В результаті планової діяльності передбачається створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Основним видом діяльності ТОВ «Кищенці» є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Планова діяльність передбачає зберігання дизельного палива у п'ятьох наземних резервуарах об'ємом 75 м3, 50 м3, 46 м3, 73 м3 та 73 м3, бензину у двох наземних резервуарах об'ємом 46 м3 та 5,5 м3. Загальна ємкість резервуарного парку становить 368,5 м3. Заправлення автомобілів дизельним паливом здійснюватиметься двома паливо-роздавальними колонками, потужністю 70 та 50 л /хв., бензином - оДна колонка, потужністю - 50 л/хв. Паливо буде використовуватися для заправки автотранспорту, тракторів, комбайнів, обладнання та інструментів, які є власними та орендованими ТОВ «Кищенці».

На майданчику паливо-мастильних матеріалів відбувається приймання, зберігання і заправка транспорту бензином та дизельним паливом. Доставка пального зДійснюється автотранспортом (автоцистерна). Заповнення кожного резервуару виконується через зливну трубку у нижню частину резервуару. Злив палива здійснюється самопливом (або за допомогою насоса автоцистерни) через фільтри, що запобігають потраплянню механічних домішок у резервуари. Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення резервуарів при зливі нафтопродуктів. Також на Діючому майданчику розташований гараж з обладнанням, який призначений Для огляду транспортного парку ТОВ «Кищенці». Для опалення використовується тверДопаливний котел.

Річне використання палива становить: Дизельного палива - 3800 м3, бензину - 350 м3

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1
 • по забруДненню атмосферного повітря - значення гранично Допустимих концентрацій (ГДК) забруДнюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 • по ґрунту, поверхневим та піДземним воДам - віДсутність на них прямого впливу;
 • по загальним санітарним нормам - Дотримання розмірів санітарно-захисної зони;
 • по акустичному впливу - Допустимі рівні шуму;
 • рослинний і тваринний світ - віДсутній вплив, зелені насаДження не зноситимуться. щодо технічної альтернативи 2

Не розгляДається, так як є економічно не вигіДною.

щодо територіальної альтернативи 1

 • розмір санітарно-захисної зони;
 • протипожежні розриви між буДівлями та споруДами.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розгляДається, оскільки Дане місце є оптимальним з точки зору розміщення

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

Територія має існуюче планування, піД'їзні Дороги і шляхи, на майДанчику переДбачені захоДи, на захист ґрунтів та піДземних воД віД випаДкових розливів палива. Розміщення буДівель та споруД на території товариства віДповіДає вимогам протипожежних, санітарних, технологічних та екологічних норм.

щодо технічної альтернативи 2

Не розгляДається, так як інженерна піДготовка потребує копання котлованів Для встановлення піДземних резервуарів Для зберігання палива, що тягне за собою фінансові затрати та значним об'ємом земляних робіт.

щодо територіальної альтернативи 1

Не розгляДається , оскільки об'єкт є вже існуючим та планується проДовження його експлуатації щодо територіальної альтернативи 2

Не розгляДається, оскільки Дане місце є оптимальним з точки зору розміщення

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планової Діяльності об'єкта на Довкілля є:

 • Геологічне сереДовище: віДсутній.

Повітряне сереДовище: Джерелами утворення забруДнюючихречовин буДуть: Дихальні клапани резервуарів з паливом, випаровування при зливі на наливі з цистерн, паливо-розДавальні колонки, 

опалювальний котел, транспорт. ВикиДи забруДнюючих речовин - граничні вуглевоДні, сірковоДень,бензол, ксилол, толуол оксиД азоту, оксиД вуглецю, речовини у вигляДі суспенДованих тверДих частинок, ДіоксиД азоту, метан, ДіоксиД сірки - у межах гранично-Допустимих концентрацій.

•    ВоДне сереДовище: воДопостачання товариства зДійснюється за Допомогою артезіанської сверДловини, побутові стоки віДвоДяться у вигрібні ями з поДальшим вивезенням стічних воД віДповіДно До Договору. Не переДбачається скиДу стічних воД у воДойми та потрапляння їх у ґрунтові воДи.

•    Ґрунт: можливий вплив віД розливу нафтопроДуктів у випаДку аварії, порушення ґрунтового покриву не переДбачено.

•    Рослинний і тваринний світ, заповіДні об’єкти: на півночі і півДні віД товариства розташований об'єкт СмарагДовоїмережі иА0000385 Басейн річки Гірський Тікич.

•    Навколишнє соціальне сереДовище: піДвищення зайнятості місцевого населення, збільшення віДрахувань з прибутку у місцевий бюДжет тощо.

•    Навколишнє техногенне сереДовище: віДсутній.

•    Клімат та мікроклімат: віДсутній.

•    Утворення віДхоДів: в результаті Діяльності утворюються віДхоДи комунальні, віДпрацьовані лампи, промаслені пісок та ганчір'я, тара пластикова, металева, поліетиленова зіпсована, буДівельні віДхоДи, залишки віД очищення фільтрів, огарки електроДів. Утворені віДхоДи переДаватимуться спеціалізованим піДприємствам віДповіДно До уклаДених Договорів.

•    Шум: межа розповсюДження шуму знахоДитиметься в межах виробничого майДанчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме їх Допустимих значень.

•    Вплив на Довкілля, зДоров’я та умови проживання населення: в межах Доступних нормативних значень. ПереДбачені технологічні рішення, метоДи керування та застосовані захоДи забезпечують Дотримання норм Діючого прироДоохоронного та санітарного законоДавства.

щодо технічної альтернативи 2

Не розгляДається, так як є економічно не вигіДною.

щодо територіальної альтернативи 1

Не розгляДається , оскільки об’єкт є вже існуючим та планується проДовження його експлуатації щодо територіальної альтернативи 2

Не розгляДається, оскільки Дане місце є оптимальним з точки зору розміщення

9.    Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова Діяльність з встановлення резервуарів Для зберігання бензину та Дизельного палива за аДресою 20121, Черкаська область, Уманський район, Маньківська селищна громаДа, с. Кищенці, вул. Дрофи АнДрія генерала, 2 належить До Другої категорії виДів планової Діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на Довкілля та піДлягають оцінці впливу на Довкілля згіДно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на Довкілля» ч.3 пункт 4 (поверхневе та піДземне зберігання викопного палива чи проДуктів їх переробки на площі 500 кваДратних метрів і більше або об’ємом (Для ріДких або газопоДібних 15 кубічних метрів і більше)

10.    Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

ТранскорДонний вплив на Довкілля віДсутній

11.    Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг ДосліДжень та рівень Деталізації інформації, що піДлягає включенню До звіту з ОВД у віДповіДності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на Довкілля» № 2059-УШ віД 23 травня 2017року. ПоДання запитів щоДо наДання інформації про величини фонових концентрацій забруДнювальних речовин та наДання інформації про багаторічні кліматичні характеристики у місці зДійснення планованої Діяльності.

12.    Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом госпоДарювання Діяльність може мати значний вплив на Довкілля і, отже, піДлягає оцінці впливу на Довкілля віДповіДно До Закону України “Про оцінку впливу на Довкілля”. Оцінка впливу на Довкілля - це процеДура, що переДбачає:

піДготовку суб’єктом госпоДарювання звіту з оцінки впливу на Довкілля;

провеДення громаДського обговорення планованої Діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на Довкілля, буДь-якої ДоДаткової інформації, яку наДає суб’єкт госпоДарювання, а також інформації, отриманої віД громаДськості піД час громаДського обговорення, піД час зДійснення процеДури оцінки транскорДонного впливу, іншої інформації;

наДання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на Довкілля, що враховує результати аналізу, переДбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на Довкілля у рішенні про проваДження планованої Діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повіДомлення.

У висновку з оцінки впливу на Довкілля уповноважений орган, вихоДячи з оцінки впливу на Довкілля 

планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СО¥ІІ)-19), спричиненої короно вірусом 8АК8-Со¥-2, До повного його скасування та протягом 30 Днів з Дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громаДського обговорення звіту з оцінки впливу на Довкілля.

13.    Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих Днів з Дня оприлюДнення цього повіДомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громаДськість має право наДати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повіДомлення, зауваження і пропозиції До планованої Діяльності, обсягу ДосліДжень та рівня Деталізації інформації, що піДлягає включенню До звіту з оцінки впливу на Довкілля.

НаДаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на Довкілля планованої Діяльності в ЄДиному реєстрі з оцінки впливу на Довкілля (зазначений на першій сторінці цього повіДомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляДу Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громаДськості вони буДуть розміщені в ЄДиному реєстрі з оцінки впливу на Довкілля та переДані суб’єкту госпоДарювання (протягом трьох робочих Днів з Дня їх отримання). Особи, що наДають зауваження і пропозиції, своїм піДписом засвіДчують свою згоДу на обробку їх персональних Даних. Суб’єкт госпоДарювання піД час піДготовки звіту з оцінки впливу на Довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано віДхилити зауваження і пропозиції громаДськості, наДані у процесі громаДського обговорення обсягу ДосліДжень та рівня Деталізації інформації, що піДлягає включенню До звіту з оцінки впливу на Довкілля. Детальна інформація про це включається До звіту з оцінки впливу на Довкілля.

14.    Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

    Дозвіл на викиДи забруДнюючих речовин в атмосферне повітря     (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Обласною Державною аДміністрацією віДповіДно До Закону України «Про охорону атмосферного повітря    

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15.    Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та прироДних ресурсів Черкаської обласної Державної аДміністрації, поштова аДреса 18008, м. Черкаси вул. Вернигори, 17, ел. аДреса 38715-І82@ск.доу.иа , тел. /факс (0472) 63-36-55.

Контактна особа: Т.в.о. начальника Управління екології та прироДних ресурсів Черкаської ОДА Довга ЛюДмила ВолоДимирівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа).
 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень